מקראה בוולשית עם גלוסר עברי

המקראה הזאת נועדה לסייע לתלמידות/ים בקורס הוולשית שאני מלמד באוניברסיטה העברית (#41581). אם יהיו אחרות/ים שימצאו בו תועלת, מה טוב.

כמה נקודות בסדר אקראי:

 • לחיצה על כל מילה מובילה לערך המתאים בגלוסר (רשימת המילים למטה).
 • הגלוסר תפור בדיוק לטקסטים המופיעים במקראה, לא פחות ולא יותר (כלומר, לא מופיעות בו מילים שנעדרות מהטקסטים, וכל המילים שבטקסטים מופיעות).
 • כל צורות הנטיה בטקסט מנותחות מורפולוגית בקצרה.
 • לא לכל הצורות שנמנות תחת bod בגלוסר התנהגות תחבירית־מבנית זהה. הבחירה לקבץ אותן ביחד היא פרקטית; בהבדל ביניהן נדון בשיעורים.
 • אין התייחסות למוטציות בגלוסר.
 • כמו בכל שפה, מילות־יחס אי אפשר באמת לתרגם באופן מילוני. מה שמופיע כאן בגלוסר הוא רק קירוב כללי.
 • ריחוף של הסמן מעל קיצור או ראשי־תיבות (כמו „ש״ת” בשביל „שם תואר”) יציג את הפירוש.
 • העדפתי לקצר בהגדרות; בשביל פירוט יש את ה־GPC.
 • הערכים בגלוסר מסודרים לפי הסדר האלפביתי הוולשי.
 • החלוקה לחלקי דיבר לא מייצגת את המציאות הלשונית, שהיא מורכבת יותר, אלא אמורה רק להוות סוג של עזר מסורתי שנותן כיוון כללי לתפקיד ולתכונות התחביריות. נדייק ונדון בזה בשיעורים.
 • לא הבחנתי בין סוגי הכינויים השונים בגלוסר כדי לא העמיס. נדבר על זה בשיעורים.
 • באופן כללי העדפתי לחלק ליחידות קטנות (במקרים מסויימים גם מתחת לרמת המילה האורתוגרפית) כך שהקוראות/ים יצטרכו להרכיב אותן ביחד. זאת גישה עדיפה, לדעתי, על הצגה של היחידות באופן שמחבר אותן ביחד מראש.
 • הסיבה ששמות תואר בנקבה ממויינים תחת הרשומה בזכר נובעת מסיבות מבניות בלבד.

קבצי המקור (קוד + טקסט) זמינים כאן. הקוד לא מופתי, אלא סקריפט קטן ומטולא בפייתון, אבל הוא עובד וזה מה שחשוב. על סידור האותיות לפי הסדר הוולשי אחראית הספריה PyICU. קבצי המילון כתובים ב־YAML ונקראים בעזרת PyYaml. הפקת הפלט ב־HTML נעשית בעזרת Dominate.

בטלפונים מוצג רק הטקסט הוולשי; במסך של מחשב או טבלט, שהוא גדול יותר, יש מקום להציג את את הטקסט המקורי. לא עשיתי בדיקות מקיפות לראות שזה עובד במכשירים ודפדפנים שונים; אם התצוגה תקולה אצלכן/ם בבקשה תגידו לי.

אם מצאתם טעות או שמשהו לא מובן, צרו בבקשה קשר; כשמזינים ידנית הרבה מידע למחשב תמיד יש טעויות.

יודה רונן

Harri Potter a Maen yr Athronydd Harry Potter and the Philosopher’s Stone
1 Broliai Mr a Mrs Dursley, rhif pedwar Privet Drive, eu bod nhw’n deulu cwbl normal, diolch yn fawr iawn ichi. 2 Fyddai neb yn disgwyl iddyn nhw, o bawb, fod yn rhan o rywbeth rhyfedd neu anesboniadwy, oherwydd doedden nhw ddim yn credu yn y ffasiwn rwdlmi-lol. 1 Mr and Mrs Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they were perfectly normal, thank you very much. 2 They were the last people you’d expect to be involved in anything strange or mysterious, because they just didn’t hold with such nonsense.
3 Cyfarwyddwr cwmni cynhyrchu driliau o’r enw Grunnings oedd Vernon Dursley, dyn mawr, trwm â gwddf hynod o fyr, er bod ganddo fwstash hir iawn. 4 Dynes denau â gwallt melyn oedd Mrs Dursley. 5 Roedd ganddi hi bron ddwywaith y maint arferol o wddf, ac roedd hynny’n handi iawn gan ei bod hi’n treulio cymaint o amser yn ymestyn dros waliau’r ardd, yn sbecian ar y cymdogion. 6 Roedd gan y Dursleys fab bychan o’r enw Dudley, ac yn eu barn nhw doedd dim bachgen gwell yn bod. 3 Mr Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. 4 He was a big, beefy man with hardly any neck, although he did have a very large moustache. 5 Mrs Dursley was thin and blonde and had nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful as she spent so much of her time craning over garden fences, spying on the neighbours. 6 The Dursleys had a small son called Dudley and in their opinion there was no finer boy anywhere.
7 Roedd gan y Dursleys bopeth roedd arnyn nhw’i eisiau, ond roedd ganddyn nhw hefyd gyfrinach, a’u hofn mawr oedd y byddai rhywun yn ei darganfod. 8 Doedden nhw ddim yn meddwl y medren nhw ei ddioddef petai rhywun yn dod i wybod am y Potters. 9 Roedd Mrs Potter yn chwaer i Mrs Dursley, ond doedden nhw ddim wedi cyfarfod ers blynyddoedd; a dweud y gwir, cymerai Mrs Dursley arni nad oedd ganddi chwaer, oherwydd roedd ei chwaer a’i gŵr da-i-ddim mor an-Ddursleyaidd ag roedd yn bosib bod. 10 Arswydai’r Dursleys wrth feddwl beth ddywedai’r cymdogion petai’r Potters yn dod i’r stryd. 11 Gwyddent fod gan y Potters hefyd fab bychan, ond doedden nhw erioed wedi ei weld. 12 Roedd y bachgen hwn yn rheswm arall dros gadw’r Potters draw; doedden nhw ddim eisiau i Dudley gymysgu â phlentyn felly. 7 The Dursleys had everything they wanted, but they also had a secret, and their greatest fear was that somebody would discover it. 8 They didn’t think they could bear it if anyone found out about the Potters. 9 Mrs Potter was Mrs Dursley’s sister, but they hadn’t met for several years; in fact, Mrs Dursley pretended she didn’t have a sister, because her sister and her good-for-nothing husband were as unDursleyish as it was possible to be. 10 The Dursleys shuddered to think what the neighbours would say if the Potters arrived in the street. 11 The Dursleys knew that the Potters had a small son, too, but they had never even seen him. 12 This boy was another good reason for keeping the Potters away; they didn’t want Dudley mixing with a child like that.
13 Pan ddeffrodd Mr a Mrs Dursley ar y bore Mawrth tamp, llwyd hwnnw lle mae ein stori ni’n dechrau, doedd dim byd yn yr awyr gymylog tu allan i awgrymu y byddai pethau rhyfedd ac anesboniadwy’n digwydd dros y wlad i gyd cyn bo hir. 14 Canai Mr Dursley o dan ei wynt wrth ddewis ei dei mwyaf anniddorol ar gyfer mynd i’r gwaith a sgwrsiai Mrs Dursley yn fodlon wrth lusgo Dudley, oedd yn sgrechian nerth esgyrn ei ben, i’w gadair uchel. 13 When Mr and Mrs Dursley woke up on the dull, grey Tuesday our story starts, there was nothing about the cloudy sky outside to suggest that strange and mysterious things would soon be happening all over the country. 14 Mr Dursley hummed as he picked out his most boring tie for work and Mrs Dursley gossiped away happily as she wrestled a screaming Dudley into his high chair.
15 Sylwodd yr un o’r ddau ar dylluan frech yn hedfan heibio’r ffenest. 15 None of them noticed a large tawny owl flutter past the window.
Y Tywysog Bach Le Petit Prince
1 Un tro, pan oeddwn i’n chwech oed, fe welais i lun godidog mewn llyfr am y fforest wyryfol, llyfr o’r enwHanesion Byw”. 2 Llun o neidr boa yn llyncu anifail gwyllt oedd e. 3 Dyma gopi o’r darlun: 1 Lorsque j’avais six ans j’ai vu, une fois, une magnifique image, dans un livre sur la forêt vierge qui s’appelait Histoires vécues. 2 Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. 3 Voilà la copie du dessin.
4Mae nadredd boa yn llyncu eu hysglyfaeth yn gyfan, heb eu cnoi,” meddai’r llyfr. 5Maen nhw’n methu symud wedyn ac maen nhw’n mynd i gysgu am chwe mis i dreulio’r bwyd.” 4 On disait dans le livre : « Les serpents boas avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. 5 Ensuite ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion ».
6 Bues i’n meddwl llawer am anturiaethau yn y jyngl wedi hynny, ac ymhen amser mi lwyddais i dynnu fy narlun cyntaf â phensil lliw. 7 Darlun rhif 1. 8 Tebyg i hyn oedd e: 6 J’ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j’ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. 7 Mon dessin numéro 1. 8 Il était comme ça :
9 Dangosais fy nghampwaith i oedolion, a gofyn a oedd fy narlun yn eu dychryn nhw. 9 J’ai montré mon chef-d’œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur.
10Pam dylai het ein dychryn ni?” oedd eu hateb. 10 Elles m’ont répondu : « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ? »
11 Nid darlun o het oedd gen i. 12 Darlun o neidr boa yn treulio eliffant oedd e. 13 Yna mi dynnais i lun o du-mewn neidr boa er mwyn i’r oedolion gael deall. 14 Mae gofyn esbonio popeth iddyn nhw. 15 Tebyg i hyn oedd fy narlun rhif 2: 11 Mon dessin ne représentait pas un chapeau. 12 Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. 13 J’ai alors dessiné l’intérieur du serpent boa, afin que les grandes personnes puissent comprendre. 14 Elles ont toujours besoin d’explications. 15 Mon dessin numéro 2 était comme ça :
16 Cynghorodd yr oedolion fi i roi’r gorau i ddarlunio nadredd boa ar agor neu ar gau, a rhoi fy mryd yn hytrach ar ddaearyddiaeth, hanes, mathemateg, a gramadeg. 17 Dyna sut, a minnau’n chwech oed, y rhois i’r gorau i yrfa ddisglair fel arlunydd. 18 Roedd methiant fy narluniau rhif 1 a 2 wedi fy siomi. 19 Dydy oedolion byth yn deall dim byd heb help, ac mae plant yn blino gorfod esbonio iddyn nhw byth a beunydd. 16 Les grandes personnes m’ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boas ouverts ou fermés, et de m’intéresser plutôt à la géographie, à l’histoire, au calcul et à la grammaire. 17 C’est ainsi que j’ai abandonné, à l’âge de six ans, une magnifique carrière de peintre. 18 J’avais été découragé par l’insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. 19 Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c’est fatigant, pour les enfants, de toujours leur donner des explications…
20 Felly bu rhaid i fi ddewis gwaith arall, ac mi ddysgais hedfan awyrennau. 21 Rwy i wedi hedfan ryw gymaint i bob rhan o’r byd, ac yn wir mae daearyddiaeth wedi bod o fudd mawr i fi. 22 Fe allwn i wahaniaethu rhwng Tseina ac Arisona ar yr olwg gyntaf. 23 Gall hyn fod yn ddefnyddiol iawn pan fyddwch chi wedi colli eich ffordd yn y nos. 20 J’ai donc dû choisir un autre métier et j’ai appris à piloter des avions. 21 J’ai volé un peu partout dans le monde. 22 Et la géographie, c’est exact, m’a beaucoup servi. 23 Je savais reconnaître, du premier coup d’œil, la Chine de l’Arizona. 24 C’est utile, si l’on s’est égaré pendant la nuit.
24 Rwy i wedi cwrdd â nifer fawr o bobl bwysig yn ystod fy mywyd. 25 Rwy i wedi treulio llawer o amser yn nhai oedolion. 26 Rwy i wedi eu gweld nhw’n agos iawn. 27 Dydy hynny ddim wedi gwella ryw lawer ar fy marn i ohonyn nhw. 25 J’ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. 26 J’ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. 27 Je les ai vues de très près. 28 Ça n’a pas trop amélioré mon opinion.
28 Pan fyddwn i’n cyfarfod ag un oedd yn ymddangos i fi ychydig yn fwy deallus na’i gilydd, fe fyddwn i’n rhoi prawf arno â darlun rhif 1, sy’n ddiogel gen i o hyd, er mwyn cael gwybod a oedd e yn ddeallus mewn gwirionedd. 29 Ond yr un fyddai’r ateb bob tro, “Het yw hi.” O hynny ymlaen fyddwn i ddim yn siarad ag e am nadredd boa, nac am fforestydd gwyryfol, nac am sêr. 30 Fe fyddwn i’n disgyn i’w lefel e, ac yn siarad ag e am chwarae cardiau, golff, gwleidyddiaeth a theis. 31 Ac fe fyddai’r oedolyn yn falch iawn o gael adnabod rhywun mor rhesymol. 29 Quand j’en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l’expérience sur elle de mon dessin n°1 que j’ai toujours conservé. 30 Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. 31 Mais toujours elle me répondait : « C’est un chapeau. » Alors je ne lui parlais ni de serpents boas, ni de forêts vierges, ni d’étoiles. 32 Je me mettais à sa portée. 33 Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravates. 34 Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable…
Anturiaethau Alys yng Ngwlad Hud Alice’s Adventures in Wonderland
1Y ffordd acw,” ebe’r Gath gan chwifio’iDEBUG-01 phawen dde, “mae ’na Hetiwr yn byw; a’r ffordd acw,” gan chwifio’r llall, “mae ’na Sgwarnog Fawrth yn byw. 2 Ewch i ymweld â’r naill neu’r llall: mae’r ddau yn wallgof.” “In that direction,” the Cat said, waving its right paw around, “lives a Hatter: and in that direction,” waving the other paw, “lives a March Hare. Visit either you like: they’re both mad.”
3Ond does arna’ i ddim eisiau mynd i blith pobol wallgof,” ebe Alys. “But I don’t want to go among mad people,” Alice remarked.
4O, fedrwch chi ddim peidio,” meddai’r Gath, “rydyn ni i gyd yn wallgof yma. 5 Rydw i’n wallgof. 6 Rydych chi’n wallgof.” “Oh, you can’t help that,” said the Cat: “we’re all mad here. I’m mad. You’re mad.”
7Sut gwyddoch chi mod i’n wallgof?” gofynnodd Alys. “How do you know I’m mad?” said Alice.
8Rhaid eich bod chi,” ebe’r Gath, “neu fuasech chi ddim wedi dod yma.” “You must be,” said the Cat, “or you wouldn't have come here.”
Llyfr Genesis: Hanes y Creu ספר בראשית: סיפור הבריאה
1 Yn y dechreuad creodd Duw y nefoedd a’r ddaear. 1 בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃
2 Yr oedd y ddaear yn afluniaidd a gwag, ac yr oedd tywyllwch ar wyneb y dyfnder, ac ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd. 2 וְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥ה תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י תְה֑וֹם וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים מְרַחֶ֖פֶת עַל־פְּנֵ֥י הַמָּֽיִם׃
3 A dywedodd Duw, “Bydded goleuni.” A bu goleuni. 3 וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־אֽוֹר׃
4 Gwelodd Duw fod y goleuni yn dda; a gwahanodd Duw y goleuni oddi wrth y tywyllwch. 4 וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָא֖וֹר כִּי־ט֑וֹב וַיַּבְדֵּ֣ל אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֥ין הַחֹֽשֶׁךְ׃
5 Galwodd Duw y goleuni yn ddydd a’r tywyllwch yn nos. A bu hwyr a bu bore, y dydd cyntaf. 5 וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃
Llyfr Genesis: Tŵr Babel ספר בראשית: מגדל בבל
1 Un iaith ac un ymadrodd oedd i’r holl fyd. 1 וַֽיְהִ֥י כָל־הָאָ֖רֶץ שָׂפָ֣ה אֶחָ֑ת וּדְבָרִ֖ים אֲחָדִֽים׃
2 Wrth ymdeithio yn y dwyrain, cafodd y bobl wastadedd yng ngwlad Sinar a thrigo yno. 2 וַֽיְהִ֖י בְּנָסְעָ֣ם מִקֶּ֑דֶם וַֽיִּמְצְא֥וּ בִקְעָ֛ה בְּאֶ֥רֶץ שִׁנְעָ֖ר וַיֵּ֥שְׁבוּ שָֽׁם׃
3 A dywedasant wrth ei gilydd, “Dewch, gwnawn briddfeini a’u crasu’n galed.” Priddfeini oedd ganddynt yn lle cerrig, a phyg yn lle calch. 3 וַיֹּאמְר֞וּ אִ֣ישׁ אֶל־רֵעֵ֗הוּ הָ֚בָה נִלְבְּנָ֣ה לְבֵנִ֔ים וְנִשְׂרְפָ֖ה לִשְׂרֵפָ֑ה וַתְּהִ֨י לָהֶ֤ם הַלְּבֵנָה֙ לְאָ֔בֶן וְהַ֣חֵמָ֔ר הָיָ֥ה לָהֶ֖ם לַחֹֽמֶר׃
4 Yna dywedasant, “Dewch, adeiladwn i ni ddinas, a thŵr a’i ben yn y nefoedd, a gwnawn inni enw, rhag ein gwasgaru dros wyneb yr holl ddaear.” 4 וַיֹּאמְר֞וּ הָ֣בָה ׀ נִבְנֶה־לָּ֣נוּ עִ֗יר וּמִגְדָּל֙ וְרֹאשׁ֣וֹ בַשָּׁמַ֔יִם וְנַֽעֲשֶׂה־לָּ֖נוּ שֵׁ֑ם פֶּן־נָפ֖וּץ עַל־פְּנֵ֥י כָל־הָאָֽרֶץ׃
5 Disgynnodd yr Arglwydd i weld y ddinas a’r tŵr yr oedd y bobl wedi eu hadeiladu, 5 וַיֵּ֣רֶד יְהוָ֔ה לִרְאֹ֥ת אֶת־הָעִ֖יר וְאֶת־הַמִּגְדָּ֑ל אֲשֶׁ֥ר בָּנ֖וּ בְּנֵ֥י הָאָדָֽם׃
6 a dywedodd, “Y maent yn un bobl a chanddynt un iaith; y maent wedi dechrau gwneud hyn, a bellach ni rwystrir hwy mewn dim y bwriadant ei wneud. 6 וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֗ה הֵ֣ן עַ֤ם אֶחָד֙ וְשָׂפָ֤ה אַחַת֙ לְכֻלָּ֔ם וְזֶ֖ה הַחִלָּ֣ם לַעֲשׂ֑וֹת וְעַתָּה֙ לֹֽא־יִבָּצֵ֣ר מֵהֶ֔ם כֹּ֛ל אֲשֶׁ֥ר יָזְמ֖וּ לַֽעֲשֽׂוֹת׃
7 Dewch, disgynnwn, a chymysgu eu hiaith hwy yno, rhag iddynt ddeall ei gilydd yn siarad.” 7 הָ֚בָה נֵֽרְדָ֔ה וְנָבְלָ֥ה שָׁ֖ם שְׂפָתָ֑ם אֲשֶׁר֙ לֹ֣א יִשְׁמְע֔וּ אִ֖ישׁ שְׂפַ֥ת רֵעֵֽהוּ׃
8 Felly gwasgarodd yr Arglwydd hwy oddi yno dros wyneb yr holl ddaear, a pheidiasant ag adeiladu’r ddinas. 8 וַיָּ֨פֶץ יְהוָ֥ה אֹתָ֛ם מִשָּׁ֖ם עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֑רֶץ וַֽיַּחְדְּל֖וּ לִבְנֹ֥ת הָעִֽיר׃
9 Am hynny gelwir ei henw Babel, oherwydd yno y cymysgodd (Hebraeg, balal) yr Arglwydd iaith yr holl fydDEBUG-01, a gwasgarodd yr Arglwydd hwy oddi yno dros wyneb yr holl ddaear. 9 עַל־כֵּ֞ן קָרָ֤א שְׁמָהּ֙ בָּבֶ֔ל כִּי־שָׁ֛ם בָּלַ֥ל יְהוָ֖ה שְׂפַ֣ת כָּל־הָאָ֑רֶץ וּמִשָּׁם֙ הֱפִיצָ֣ם יְהוָ֔ה עַל־פְּנֵ֖י כָּל־הָאָֽרֶץ׃
-aidd סופ׳‎ סופית גוזרת תואר
a הַאִם
ac מ״א‎ ו־
a צורה לפני עיצור
acw ששם, yonder באנגלית
adeiladu [adeilad-] פ׳‎ לִבנות, להקים
adeiladwn ציווי גוף ראשון רבים
adnabod פ׳‎ להכיר
afluniaidd ש״ת‎ חסר.ת־צורה
ag מ״י‎ עִם
â צורה לפני עיצור
agor ש״ת‎ פתוח.ה
agos ש״ת‎ קרוב.ה
Alys ש״פ‎ אליס, אליסה, עליזה
am מ״י‎ ל־, אודות, בגלל
amser ש״ע ז׳‎ זמן
an- תח׳‎ תחילית שלילית (גוררת מוטציה; בחלק מהמקרים אפית, ובחלק ריכוך)
anesboniadwy ש״ת‎ שלא ניתן להסביר אותו
anifail ש״ע ז׳‎ חיה
anturiaeth ש״ע נ׳‎ הרפתקאה
anturiaethau רבים
ar מ״י‎ על
arna’ גוף ראשון יחיד צורה דיבורית
arni גוף שלישי יחיד נקבה
arno גוף שלישי יחיד זכר
arnyn גוף שלישי רבים צורה דיבורית
ar gyfer מ״י‎ בשביל, למען
arall אחר.ת
arferol ש״ת‎ רגיל.ה
Arglwydd ש״פ‎ (ה)אדון, אדונָי
Arisona ש״פ‎ אריזונה
arlunydd ש״ע ז׳‎ צייר, אמן
arswydo [arswyd-] פ׳‎ להתחלחל
arswydai אימפרפקט גוף שלישי יחיד
asgwrn ש״ע ז׳‎ עֶצֶם (בגוף)
esgyrn רבים
ateb ש״ע ז׳‎ תשובה
awgrymu [awgrym-] פ׳‎ לרמוז
awyr ש״ע נ׳‎ אוויר, שמיים
awyren ש״ע נ׳‎ אווירון, מטוס
Babel ש״פ‎ בבל
bachgen ש״ע ז׳‎ ילד
balch ש״ת‎ שמח.ה, גאה
barn ש״ע נ׳‎ דעה, משפט (שחורצים, לא בדקדוק)
bellach ת״פ‎ מעתה, מעכשיו
beth מה
beunydd ת״פ‎ יום־יום, תמיד
blino [blin-] פ׳‎ לעייף, להתעייף
blwyddyn ש״ע נ׳‎ שנה
blynyddoedd רבים
boa ש״ע ז׳‎ בואה (נחש חנק)
bod פ׳‎ להיות
bu עבר גוף שלישי יחיד
buasech פלופרפקט („עבר של עבר”) גוף שני רבים
bues עבר גוף ראשון יחיד צורה דיבורית
byddai אימפרפקט הרגלי (הביטואלי) גוף שלישי יחיד
bydded ציווי גוף שלישי יחיד
byddwch עתיד / הווה הרגלי גוף שני רבים
byddwn אימפרפקט הרגלי (הביטואלי) גוף ראשון יחיד
does הווה גוף שלישי יחיד צורה תלויה שלילה
mae הווה גוף שלישי יחיד יש
maen הווה גוף שלישי רבים צורה דיבורית ישנן/ם
maent הווה גוף שלישי רבים ישנן/ם
oedd אימפרפקט גוף שלישי יחיד
oedden אימפרפקט גוף שלישי רבים צורה דיבורית
oeddwn אימפרפקט גוף ראשון יחיד
sy הווה גוף שלישי יחיד של פסוקית זיקה צורה לפני עיצור
tai אימפרפקט סוביונקטיב גוף שלישי יחיד (צורה שמתחברת עם pe-‎)
wy הווה גוף ראשון יחיד
ydw הווה גוף ראשון יחיד
ydy הווה גוף שלישי יחיד
ydych הווה גוף שני רבים
ydyn הווה גוף ראשון רבים
yw הווה גוף שלישי יחיד (משמש במעמדים תחביריים מסויימים)
bodlon ש״ת‎ מרוצה
bore ש״ע ז׳‎ בוקר (בֹּקֶר)
brolio פ׳‎ להתרברב
broliai אימפרפקט גוף שלישי יחיד
bron ת״פ‎ כִּמעט
brych ש״ת ז׳‎ מנוקד
brech נקבה
bryd ש״ע ז׳‎ מחשבה, רצון, לב
budd ש״ע ז׳‎ רווח, תועלת
bwriadu [bwriad-] פ׳‎ להתכוון, לתכנן
bwriadant הווה גוף שלישי רבים
bwyd ש״ע ז׳‎ מזון
bychan ש״ת ז׳‎ קטן, קטנטן
byd ש״ע ז׳‎ עולם, חיים
byr ש״ת ז׳‎ קָצָר
byth ת״פ‎ לעולם, תמיד, אף פעם
byw פ׳‎ לחיות
byw ש״ת‎ חי.ה
bywyd ש״ע ז׳‎ חיים
cadair ש״ע נ׳‎ כסא
cadw [cadw-] פ׳‎ לשמור
cael פ׳‎ להשיג, … (יש דמיון מבני ל־get באנגלית, ברמה מסויימת)
cafodd עבר גוף שלישי יחיד
calch ש״ע ז׳‎ סִיד, גִּיר, קִרְטוֹן
caled ש״ת‎ קשה
campwaith ש״ע ז׳‎ יצירת־מופת
canu [can-] פ׳‎ לשיר
canai אימפרפקט גוף שלישי יחיד
carreg ש״ע נ׳‎ אבן
cerrig רבים
cath ש״ע נ׳‎ חתול
cau ש״ת‎ סגור.ה
cerdyn ש״ע ז׳‎ כרטיס, קלף
cardiau רבים
cilydd כ׳/ש״ע‎ רֵעַ (עם כינוי שייכות: סמן הדדיות)
cnoi פ׳‎ ללעוס
colli פ׳‎ לאבד
copi ש״ע ז׳‎ העתק
crasu [cras-] פ׳‎ לאפות, לייבש
credu [cred-] פ׳‎ להאמין
creu [cre-] פ׳‎ ליצור
creodd עבר גוף שלישי יחיד
cwbl ת״פ‎ די, לגמרי
cwmni ש״ע ז׳‎ חברה (גם במשמעות של חברה מסחרית)
cwrdd פ׳‎ להפגש
cyfan ש״ת‎ שלם
cyfarfod פ׳‎ להפגש
cyfarwyddwr ש״ע ז׳‎ מנהל, דִּירֶקְטוֹר
cyfrinach ש״ע נ׳‎ סוד
cyngori [cynghor-] פ׳‎ לייעץ
cynghorodd עבר גוף שלישי יחיד
cymaint ש״ע‎ אותו הגודל, אותה הכמות
cymryd [cymer-] פ׳‎ לקחת
cymerai אימפרפקט גוף שלישי יחיד
cymryd ar- ביטוי להעמיד פנים
cymydog ש״ע ז׳‎ שָׁכֵן
cymdogion רבים
cymylog ש״ת‎ מעונן.ת
cymysgu [cymysg-] פ׳‎ לערבב
cymysgodd עבר גוף שלישי יחיד
cyn bo hir ת״פ‎ בקרוב (מיל׳: לפני שיארך (הזמן))
cynhyrchu [cynhyrch-] פ׳‎ לייצר
cynnar ש״ת‎ מוקדם.ת
cyntaf דרגת ההפלגה ראשון
cyntaf ראשון, המוקדם ביותר
cysgu פ׳‎ לישון
chi כ׳‎ אתם/ן, את/ה (בפניה מכובדת)
chwaer ש״ע נ׳‎ אחות
chwarae פ׳‎ לשחק
chwech ש״מ‎ שש, ששה
chwe צורה דיבורית
chwifio [chwifi-] פ׳‎ לנענע, לנופף
da ש״ת‎ טוב.ה
gorau דרגת ההפלגה
gwell דרגת היתרון
daear ש״ע נ׳‎ אדמה, קרקע
daearyddiaeth ש״ע נ׳‎ גיאוגרפיה
dangos [dangos-] פ׳‎ להראות
dangosais עבר גוף ראשון יחיד
darganfod פ׳‎ לגלות (במובן find out, לא במובן של reveal למישהו)
darlun ש״ע ז׳‎ ציור, תמונה
darluniau רבים
darlunio [darluni-] פ׳‎ לצייר
dau ש״מ ז׳‎ שניים
de ש״ע‎ ימין, דרום
deall [deall-] פ׳‎ להבין
deallus ש״ת‎ מבין.ה
dechrau פ׳‎ להתחיל
dechreuad ש״ע ז׳‎ התחלה
defnyddiol ש״ת‎ שימושי.ת
deffro [deffro-] פ׳‎ להתעורר
deffrodd עבר גוף שלישי יחיד
dewis פ׳‎ לבחור
diddorol ש״ת‎ מעניין.ת
digwydd [digwydd-] פ׳‎ לקרות, להתרחש
dim שום, כלום, משהו, ציין שלילה / חיזוק שלילה (השו׳ pas בצרפתית)
dim byd שום דבר, שום כלום
dinas ש״ע נ׳‎ עיר
dioddef [dioddef-] פ׳‎ לסבול, לשאת (משהו רע)
diogel ש״ת‎ בטוח.ה
diolch תודה
disglair ש״ת‎ זוהר.ת, מזהיר.ה
disgwyl פ׳‎ לצפות
disgyn פ׳‎ לרדת
disgynnodd עבר גוף שלישי יחיד
disgynnwn ציווי גוף ראשון רבים
dod פ׳‎ לבוא
dewch ציווי גוף שני רבים
draw (ש)שם, רחוק
dril ש״ע ז׳‎ מקדחה
driliau רבים
dros מ״י‎ מעל, על פני־, מעבר ל־, בשביל
Duw פ׳‎ אלוהים (באות גדולה: האלוהים היהודי־נוצרי)
dweud פ׳‎ להגיד, לומר
dywedai אימפרפקט גוף שלישי יחיד
dywedasant עבר גוף שלישי רבים
dywedodd עבר גוף שלישי יחיד
dŵr ש״ע ז׳‎ מים
dwfr (צורה ארכאית)
dyfroedd רבים
dwyrain ש״ע ז׳‎ מזרח
dwywaith פעמיים, כפליים
dychryn [dychryn-] פ׳‎ להפחיד
dydd ש״ע ז׳‎ יום
dyfnder ש״ע ז׳‎ תהום
dylu פ׳‎ להיות צריך
dylai אימפרפקט גוף שלישי יחיד
dyma הִנֵּה (קרוב)
dyn ש״ע ז׳‎ איש
dyna הִנֵּה (רחוק)
dynes ש״ע נ׳‎ אשה
dysgu [dysg-] פ׳‎ ללמוד
dysgais עבר גוף ראשון יחיד
e כ׳‎ הוא
ebe אמר
ei כ׳‎ שלה (גוררת חיכוך)
’i צורה אחרי תנועה
ei כ׳‎ שלו (גוררת ריכוך)
’i צורה אחרי תנועה
’w (צורה אחרי מילת־היחס i)
eich כ׳‎ שלכן/ם, שלך (בפניה מכובדת)
ein כ׳‎ שלנו
eisiau רצון, חוסר, צורך (משמש במבנים תחביריים שנדון בהם בכיתה)
eliffant ש״ע ז׳‎ פִּיל
enw ש״ע‎ שֵׁם
er מ״י‎ למרות, מ־ (זמן)
er mwyn מ״י‎ בשביל, למען, לְשֵׁם
erioed ת״פ‎ מעולם, לעולם
ers מ״י‎ מזה (זמן)
esbonio [esboni-] פ׳‎ להסביר, להעיר
eu כ׳‎ שלהם
’u צורה אחרי תנועה
fe (סמן דקדוקי לפני פועל. נדון בו בשיעור)
fel מ״י‎ כ־, בתור
felly ת״פ‎ כך, אם כן
felly ש״ת‎ כזו, כזה
fi כ׳‎ אני
fy כ׳‎ שלי
ffasiwn ש״ע נ׳‎ דרך, אופן, אופנה
ffenestr ש״ע נ׳‎ חלון
ffenest סיפא מושמטת
ffordd דרך
fforest ש״ע נ׳‎ יער
fforestydd רבים
galw [galw-] פ׳‎ לקרוא (במובן call, לא במובן read), לתת שם, להתקשר (בטלפון)
galwodd עבר גוף שלישי יחיד
gelwir הווה ללא גוף
gallu פ׳‎ להיות יכול.ה
gall הווה גוף שלישי יחיד
gallwn אימפרפקט גוף ראשון יחיד
gan מ״י‎ עִם, לצד, ל־, על ידי, בגלל, …
ganddi גוף שלישי יחיד נקבה
ganddo גוף שלישי יחיד זכר
ganddyn גוף שלישי רבים צורה דיבורית
ganddynt גוף שלישי רבים
gen i גוף ראשון יחיד
gardd ש״ע נ׳‎ גַּן
godidog ש״ת‎ מעולה
gofyn [gofynn-] פ׳‎ לשאול, לבקש, לדרוש (ערכיות: שואלים i מישהו)
gofynnodd עבר גוף שלישי יחיד
gofyn צורך
goleuni ש״ע ז׳‎ אוֹר
golff ש״ע ז׳‎ גולף
golwg ש״ע זו״נ‎ מבט, חזות, ראִיה
gorfod פ׳‎ להיות מוכרח.ה
gramadeg ש״ע ז׳‎ דקדוק
gwag ש״ת‎ ריק.ה
gwahaniaethu [gwahaniaeth-] פ׳‎ להבחין, להבדיל
gwahanu [gwahan-] פ׳‎ להפריד, להבדיל, לחלק
gwahanodd עבר גוף שלישי יחיד
gwaith ש״ע ז׳‎ עבודה
gwallgof ש״ת‎ מטורף.ת
gwallt ש״ע ז׳‎ שֵׂיער
gwasgaru פ׳‎ לפזר, להתפזר
gwasgarodd עבר גוף שלישי יחיד
gwastadedd ש״ע ז׳‎ מישור, תחתית של בקעה
gwddf ש״ע ז׳‎ צוואר
gweld פ׳‎ לראות
gwelais עבר גוף ראשון יחיד
gweled (צורה ארכאית)
gwelodd עבר גוף שלישי יחיד
gwella פ׳‎ לשפר
gwir ש״ת‎ אמיתי.ת
gwir ש״ע ז׳‎ אמת
gwirionedd ש״ע ז׳‎ אמת
gwlad ש״ע נ׳‎ ארץ
gwleidyddiaeth ש״ע נ׳‎ פוליטיקה, מדע המדינה
gwneud פ׳‎ לעשות
gwnawn ציווי גוף ראשון רבים
gŵr ש״ע ז׳‎ איש (גם במובן של יחס משפחתי)
gwybod פ׳‎ לדעת (שימו לב לנטיה עם ‎-bod)
gwyddent אימפרפקט גוף שלישי רבים
gwyddoch הווה גוף שני רבים
gwyllt ש״ת‎ פראי.ת
gwynt ש״ע ז׳‎ רוח, משב־רוח
gwyryfol ש״ת‎ בתולי.ת
gyrfa ש״ע נ׳‎ מסלול, קריירה
handi ש״ת‎ שימושי
hanes ש״ע ז׳‎ היסטוריה, סיפור
hanesion רבים
heb מ״י‎ בלי, ללא
Hebraeg ש״פ‎ עברית
hedfan [hedfan-] פ׳‎ לטוס, להטיס, לרחף
hefyd גם, בנוסף
heibio מ״י‎ על פנֵי
help ש״ע ז׳‎ עזרה
het ש״ע נ׳‎ כובע
hetiwr ש״ע ז׳‎ כובען
hi כ׳‎ היא
hir ש״ת‎ ארוך.ה
holl (ה)כל
hwn כ׳‎ הזה
hwnnw כ׳‎ ההוא
hwy כ׳‎ הם
hwyr ש״ע ז׳‎ עֶרֶב
hyn כ׳‎ זה
hynny כ׳‎ ההוא (סתמי)
hynod ש״ת‎ יוצא מן הכלל, בלתי רגיל, מוזר
i מ״י‎ ל־, אל, לְשֵׁם (לפני אינפיניטיב)
ichi גוף שני רבים
iddyn גוף שלישי רבים צורה דיבורית
iddynt גוף שלישי רבים
inni גוף ראשון רבים
i כ׳‎ אני
i gyd ת״פ‎ כול־, לגמרי
iaith ש״ע נ׳‎ שפה, לשון
iawn ת״פ‎ מאוד, לגמרי, כהוגן, היטב
jyngl ש״ע ז׳‎ ג׳ונגל
lefel ש״ע נ׳‎ רמה
llall כ׳‎ אַחֵר, שני
llawer ת״פ‎ הרבה, רבות
llawer ש״ע ז׳‎ הרבה
lle ש״ע ז׳‎ מקום
lle מ״א‎ איפה ש־
lliw ש״ע ז׳‎ צבע, גוון
llun ש״ע ז׳‎ תמונה, ציור
llusgo [llusg-] פ׳‎ לגרור
llwyd ש״ת‎ אפור.ה, חום.ה, דהוי.ה
llwyddo [llwydd-] פ׳‎ להצליח
llwyddais עבר גוף ראשון יחיד
llyfr ש״ע ז׳‎ סֵפֶר
llyncu פ׳‎ לבלוע
mab ש״ע ז׳‎ בן
maint ש״ע ז׳‎ גודל, כמות
mathemateg ש״ע נ׳‎ מתמטיקה
mawr ש״ת‎ גדול.ה
Mawrth ש״ע ז׳‎ מֶרְץ, יום שלישי
medru פ׳‎ להיות יכול (לעשות משהו), לדעת (שפה, כישור, וכד׳)
medren אימפרפקט גוף שלישי רבים צורה דיבורית
medrwch הווה גוף שני רבים
meddai אמר
meddwl פ׳‎ לחשוב
melyn ש״ת‎ צהוב
methiant ש״ע ז׳‎ כשלון
methu פ׳‎ לא להצליח, להכשל
mewn מ״י‎ ב־ (גם בזמן וגם במרחב; עם צירוף בלתי מיודע)
mi (סמן דקדוקי לפני פועל. נדון בו בשיעור)
minnau כ׳‎ אני (nota augens)
mis ש״ע ז׳‎ חודש
mor כל כך
mwstash ש״ע זו״נ‎ שפם
mwy יותר
mwyaf הכי (סמן תחבירי של דרגת ההפלגה)
mynd פ׳‎ ללכת (נטיה לא רגילה)
ewch גוף שני רבים ציווי
nac ולא (nor)
nad שלא
nag מאשר, מ־ (במבנים של השוואה)
na צורה לפני עיצור (גם לפני ‎’i)
naill כ׳‎ זה, (ה)אחד (מבין שניים או יותר)
neb כ׳‎ אף אחד, מישהו
nefoedd ש״ע ר׳‎ שמיים, רקיעים (מורפולוגית זו צורת הרבים של nef „שמיים, רקיע”, אבל יש לה עצמאות)
neidr ש״ע נ׳‎ נחש
nadredd רבים
nerth ש״ע ז׳‎ כח, עוצמה
nerth esgyrn ei ben ביטוי בכל כוחו
neu מ״א‎ או (באופן רגיל גוררת ריכוך)
nhw כ׳‎ הם (צורה דיבורית)
ni כ׳‎ אנחנו
nid לא
d- צורה מקוצרת
ni צורה לפני עיצור
nifer ש״ע זו״נ‎ מִסְפָּר
normal ש״ת‎ נורמלי.ת
nos ש״ע נ׳‎ לילה
o מ״ק‎ הוֹ, אה
o מ״י‎ מ־, של
ohonyn גוף שלישי רבים צורה דיבורית
o hyd ת״פ‎ עדיין, תמיד
oddi מ״י‎ מ־, מתוך
oddi wrth מ״י‎ מ־, מֵעִם
oed ש״ע ז׳‎ גיל, תקופה
oedolion ש׳ קיב׳‎ מבוגרים/ות
oedolyn פריטה (זכר)
ofn ש״ע ז׳‎ פַּחַד
oherwydd מ״א‎ בגלל (ש־)
ond מ״א‎ אֲבָל
pam למה?
pan מ״א‎ כש־, כאשר
pawb כ׳‎ כולן/ם
pawen ש״ע נ׳‎ כפה, כף
pe לוּ
pedwar ש״מ ז׳‎ ארבע
peidio [peidi] פ׳‎ להפסיק, להמנע
peidiasant עבר גוף שלישי רבים
pen ש״ע ז׳‎ ראש
pensil ש״ע ז׳‎ עפרון
peth ש״ע ז׳‎ דבר, משהו
pethau רבים
plant ש׳ קיב׳‎ ילדים
plentyn פריטה (זכר)
plith ש״ע ז׳‎ קֶרֶב, בֵין־
pob כל
pobl ש״ע נ׳‎ אנשים, עַם
pobol (צורה דיבורית)
popeth כל דבר, הכל
posib ש״ת‎ אפשרי.ת
prawf ש״ע ז׳‎ בדיקה, נסיון, הוכחה
priddfaen ש״ע ז׳‎ לבנה
priddfeini רבים
pwysig ש״ת‎ חשוב.ה
pyg ש״ע ז׳‎ חֵמָר; ביטומן, אספלט
rwdlmi-lol שטויות במיץ
rhag מ״י‎ מפני־, שמא, פן
rhaid צורך, חובה
rhan ש״ע נ׳‎ חלק
rheswm ש״ע ז׳‎ סיבה
rhesymol ש״ת‎ הגיוני.ת, רציונלי.ת
rhif ש״ע ז׳‎ מִסְפָּר
rhoi [rho-, rhodd-] פ׳‎ לתת
rhois עבר גוף ראשון יחיד
rhwng מ״י‎ בין
rhwystro [rhwystr-] פ׳‎ למנוע, לעכב
rhwystrir הווה ללא גוף
rhyfedd ש״ת‎ מוזר.ה
rhyw gymaint מידה כלשהי, איזושהי דרגה
rhyw lawer הרבה (בדרך כלל במבנה שלילי („לא הרבה”))
rhywbeth כ׳‎ משהו
rhywun ש״ע ז׳‎ מישהו/י
sbecian [sbeci-] פ׳‎ להציץ
sêr ש׳ קיב׳‎ כוכבים
sgrechian [sgrechi-] פ׳‎ לצרוח, לצווח
sgwarnog ש״ע נ׳‎ ארנבת, hare באנגלית
sgwrsio [sgwrsi-] פ׳‎ לדבר, לשוחח
sgwrsiai אימפרפקט גוף שלישי יחיד
siarad [siarad-] פ׳‎ לדבר, לשוחח
Sinar ש״פ‎ שִׁנְעָר
siomi [siom-] פ׳‎ לבייש, להביך, להשפיל
stori ש״ע נ׳‎ סיפור
stryd ש״ע נ׳‎ רחוב
sut איך
sylwi [sylw-] פ׳‎ להבחין, לשים לב
sylwodd עבר גוף שלישי יחיד
symud פ׳‎ לזוז
tamp ש״ת‎ לח.ה
tan (dan) מ״י‎ תחת, מתחת
tebyg ש״ת‎ דומה
tei ש״ע זו״נ‎ עניבה
teis רבים
tenau ש״ת‎ דק.ה, רזה
teulu ש״ע ז׳‎ משפחה
treulio פ׳‎ לבלות, לעכל
trigo פ׳‎ לשכון, להשאר
tro ש״ע ז׳‎ סיבוב, תור, פעם
trwm ש״ת ז׳‎ כבד
Tseina ש״פ‎ סין
tu allan ש״ע ז׳‎ הצד החיצוני, בחוץ
tu mewn ש״ע ז׳‎ החלק הפנימי, הצד הפנימי
tŵr ש״ע ז׳‎ מִגדל
ש״ע ז׳‎ בית
tai רבים
tylluan ש״ע נ׳‎ ינשוף
tylluan frech (לילית מצויה; ר׳ ערך בוויקיפדיה בוולשית ובעברית)
tynnu פ׳‎ למשוך
tynnais עבר גוף ראשון יחיד
tywyllwch ש״ע ז׳‎ חושך
uchel ש״ת‎ גבוה.ה
un ש״מ נ׳‎ אחת (גוררת ריכוך, מלבד ב־ll ו־rh)
un ש״מ ז׳‎ אחד (לא גוררת ריכוך)
(yr) un o’r ddau ביטוי (אף אחד מהשניים)
un אותה אחת
un אותו אחד
wal, (gwal) ש״ע נ׳‎ קיר, גדר, חומה
waliau רבים
wedi מ״י‎ אחרי (בזמן) (באה בדרך כלל עם אינפיניטיב במבנה קונוורביאלי שמסמן פרפקטיות)
wedyn ת״פ‎ אחר כך
wrth מ״י‎ עִם, אצל
wyneb ש״ע ז׳‎ פָּנִים
ychydig ש״ע ז׳‎ קצת, מעט
yma כאן, עכשיו
ymadrodd ש״ע ז׳‎ ביטוי, דיבור
ymdeithio [ymdeithi-] פ׳‎ לנסוע, לטייל, לצעוד
ymddangos [ymddangos-] פ׳‎ להִראות
ymestyn [ymestyn-] פ׳‎ להתמתח
ymhen מ״י‎ תוך, אחרי
ymlaen ת״פ‎ קדימה, ואילך
ymsymud פ׳‎ לזוז, לנוע, להתנועע
ymweld פ׳‎ לבקר (ביקור)
yn מ״י‎ ב־ (מילת־יחס בקונוורב; לא גוררת מוטציה)
’n צורה אחרי תנועה
yn מ״י‎ סמן של מעמד רימטי לצירוף שמני (גוררת ריכוך)
’n צורה אחרי תנועה
yn מ״י‎ ב־ (גם בזמן וגם במרחב; עם צירוף מיודע) (גוררת מוטציה אפית)
yn מ״י‎ סמן של מעמד אדוורביאלי של שם תואר (גוררת ריכוך)
’n צורה אחרי תנועה
yn hytrach ת״פ‎ לעומת זאת
yn ystod ת״פ‎ במהלך
yna שָׁם, אז
’na צורה אחרי תנועה
yno שָׁם
yr ה־
’r צורה אחרי תנועה
y צורה לפני עיצור
yr (סמן של שבא עם חלק מהצורות של bod)
r- צורה דבוקה
y צורה לפני עיצור
yr ש־ (ממיר פסוקית למעמד שמני)
y צורה לפני עיצור
yr סמן פסוקית זיקה עקיפה
y צורה לפני עיצור
ysbryd ש״ע ז׳‎ רוח (במובן העל־טבעי)
ysglyfaeth ש״ע נ׳‎ טֶרֶף