Arwyddion dwyieithog Cymraeg-Saesneg

This is a page from Digital Words,
which is for the most part written in Hebrew.
Back to: וולשית.
Publication date: 12019-10-26 (HE)
View settings:
  • 🦉 💡
  • 📖 🎨

Trafnidiaeth Cymru
Transport for Wales
Wedi sylwi. Wedi sôn. Wedi setlo
See it. Say it. Sorted
A ydynt yn edrych ar y trefniadau diogelwch?
Are they checking security?
Siaradwch gyda staff
Speak to staff
Ar gyfer yr heddlu, anfonwch neges destun i # neu ffoniwch #
For police, text # or call #
Byddwn ni’n ei setlo
We’ll sort it
Adran dros Drafnidiaeth
(Department of Transport)
Gyda’n gilydd, byddwn yn barod
Together, we’ve got it covered
Mewn argyfwng ffoniwch 999
In an emergency always call 999
Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig
British Transport Police
Argyfwng
Emergency
Mewn argyfwng, pwyswch y botwm i rybuddio’r staff
In emergency push button to alert staff
Pan fydd y lamp yn goleuo, siaradwch efo’r staff
When lamp lights, speak to staff
Y gosb am gamddefnydd
Penalty for improper use
Tynnu dŵr y toiled
Toilet flush
Rhowch y caead i lawr cyn tynnu’r dŵr
Lower lid before flushing
WiFi am ddim
Free WiFi
Lifft
Lift
Gwasgwch y botwm
Push button
Arhoswch am yr arwydd
Wait for signal
Traffig yn ymuno
Traffic merging
Canol y ddinas
City centre
Caergybi
Holyhead
Neuadd Deiniol
Twmpathau am 180 llath
Humps for 180 yards
Ildiwch i gerbydau yn dod atoch
Give way to oncoming vehicles
Llwybr Cwfaint
Convent Lane
Neuadd Chwaraeon
Sports Hall
Mae’r rhwystrau hyn yn cael eu cau dros nos
These barriers are closed overnight
Prif Fynedfa
Main Entrance
Mynedfa i’r Dderbynfa
Access to Reception
Mynediad cyntaf ar y chwith 100 mtr
Take first entrance left 100 mtrs
Parcio Syrcas
Syrcas Parking
Araf
Slow
Ar osod
(To let)
Y troad cyntaf ar y chwith
First turning left
Golchfa
Launderette
Drws tân
Fire door
Cadwer yng nghau ac ar glo
Keep locked shut
Ystafell Beiriannau
Plant Room
Gweithredu adeg tân
Fire action
Os dowch o hyd i dân
If you discover a fire
Canwch y larwm dân
Operate nearest call point
Ffoniwch 333 (Mewnol) neu 999 i alw’r frigad dân
Phone 333 (Internal) or 999 to call the fire brigade
Pan glywir y larwm tân
On hearing the fire alarm
Caewch y drysau wrth adael yr adeilad trwy’r allanfa agosaf
Leave the building by the nearest exit, closing doors behind you
Ewch i’ch man ymgynnull yn Maes Parcio Crafnant
Report to your fire assembly point at Crafnant Car Park
Peidiwch ag oedi i gasglu eiddo personol
Do not stop to collect personal belongings
Peidiwch â defnyddio’r lifft
Do not use lifts
Canolfan y Therapïau Amgen
The Complementary Therapies Centre
Man Ysmygu Penodedig
Designated Smoking Area
Caniateir ysmygu o fewn y llinell derfyn
Smoking is only permitted within the marked boundary
Glanhewch
Clean it up
Mae’n drosedd peidio
It’s a crime not to
Canolfan Cymunedol y Garth
Y Garth Community Centre
Cylchdaith
Circular Route
Cronfa Cymunedau’r Arfordir
Coastal Communities Fund
Wrth y Coed
(By the Wood)
Llwybr Arfordir Cymru
Wales Coast Path
Baw Cŵn yn Unig
Dog Waste Only
Ffordd Gorad
Gorad Road
Ffordd Hwfa
Hwfa Road
Perygl Marwolaeth
Danger of Death
Cadwch Allan
Keep Out
Dim ffordd drwodd o’ch blaen
No through road ahead
Sbwriel
Litter
Dim Mynediad
No Entry
Siop
Shop
Tystysgrif Ynni i’w Harddangos
Display Energy Certificate
Pa mor effeithlon y mae’r adeilad hwn yn cael ei ddefnyddio?
How efficiently is this building being used?
Prifysgol Bangor
Bangor University
Safle Ffriddoedd
Ffriddoedd Site
Cyfeirif y Dystysgrif: #
Certificate Reference Number: #
Mae’r dystysgrif hon yn ddangos faint o ynni sy’n cael ei ddefnyddio i redeg yr adeilad hwn
This certificate indicates how much energy is being used to operate this building
Mae’r cyfraddiad gweithredu wedi’i seilio ar ddarlleniadau’r mesurydd ar gyfer yr holl ynni sy’n cael ei ddefnyddio yn yr adeilad mewn gwirionedd gan gynnwys goleuo, gwresogi, oeri, awyru a dŵr poeth
The operational rating is based on meter readings of all the energy actually used in the building including for lighting, heating, cooling, ventilation and hot water
Mae’n cael ei gymharu â meincnod sy’n cynrychioli perfformiad sy’n nodweddiadol o bob adeilad o’r math hwn
It is compared to a benchmark that represents performance indicative of all buildings of this type
Ceir rhagor o wybodaeth am sut i ddehongli’r wybodaeth hon yn y ddogfen gyfarwyddyd Display Energy Certificates and advisory reports for public buildings sydd ar gael ar wefan y Llywodraeth yn: #
There is more advice on how to interpret this information in the guidance document Display Energy Certificates and advisory reports for public buildings available on the Government’s website at: #
Dosbarthiad gweithredol perfformiad ynni
Energy performance operational rating
Yma nodir pa mor effeithiol y mae’r ynni wedi cael ei ddefnyddio yn yr adeilad
This tells you how efficiently energy has been used in this building
Nid yw’r rhifau yn cynrychioli unedau gwirioneddol o ynni a ddefnyddiwyd; maent yn nodi’r effeithlonrwydd ynni cymharol
The numbers do not represent actual units of energy consumed; they represent comparative energy efficiency
Byddai 100 yn nodweddiadol o’r math hwn o adeilad
100 would be typical for this kind of building
Mwy effeithlon o ran ynni
More energy efficient
100 yn nodweddiadol
100 would be typical
Llai effeithlon o ran ynni
Less energy efficient
Cyfanswm allyriadau CO₂
Total CO₂ emissions
Yma nodir faint o garbon deuocsid y mae’r adeilad yn ei allyrru
This tells you how much carbon dioxide the building emits
Mae’n dangos y tunell y flwyddyn o CO₂
It shows tonnes per year of CO₂
Trydan
Electricity
Gwresogi
Heating
Adnewyddadwy
Renewables
Dosbarthiad gweithredol blaenorol
Previous operational ratings
Yma nodir pa mor effeithlon y mae ynni wedi cael ei ddefnyddio yn yr adeilad hwn dros y tri chyfnod cyfrifo diwethaf
This tells you how efficiently energy has been used in this building over the last three accounting periods
Gwybodaeth dechnegol
Technical information
Yma nodir gwybodaeth dechnegol am y modd y mae ynni yn cael ei ddefnyddio yn yr adeilad hwn
This tells you technical information about how energy is used in this building
Data defnydd yn seiliedig ar ddarlleniadau mesurydd gwirioneddol
Consumption data based on actual meter readings
Prif danwydd gwresogi
Main heating fuel
Trydan a gyflenwir gan y grid
Grid supplied electricity
Amgylchedd yr adeilad
Building environment
Gwresogi ac awyru naturiol
Heating and natural ventilation
Cyfanswm arwynebedd y llawr a ddefnyddir (m²)
Total useful floor area (m²)
Dosbarthiad ased
Asset rating
Dim ar gael
Not available
Defnydd ynni blynyddol (kWh/m²/y flwyddyn)
Annual energy use (kWh/m²/year)
Defnydd ynni nodweddiadol (kWh/m²/y flwyddyn)
Typical energy use (kWh/m²/year)
Ynni o danwydd adnewyddadwy
Energy from renewables
Gwybodaeth weinyddol
Administrative information
Tystysgrif Ynni i’w Harddangos yw hon fel y’i diffinnir yn Rheoliadau Perfformiad Ynni Adeiladau 2012, fel y’u diwygiwyd
This is a Display Energy Certificate as defined in the Energy Performance of Buildings Regulations 2012 as amended
Meddalwedd Asesu
Assessment Software
Cyfeirnod yr Eiddo
Property Reference
Enw’r Asesydd
Assessor Name
Rhif yr Asesydd
Assessor Number
Cynllun Achredu
Accreditation Scheme
Enw Cyflogwr/Masnachu
Employer/Trading Name
Cyfeiriad Cyflogwr/Masnachu
Employer/Trading Address
Dyddiad Cyhoeddi
Issue Date
Dyddiad a Enwebwyd
Nominated Date
Dilys Hyd
Valid Until
Datgeliad Parti Cysylltiedig
Related Party Disclosure
Dim perthynas â’r meddiannydd
Not related to the occupier
Mae argymhellion ar gyfer gwella perfformiad ynni’r adeilad wedi’u cynnwys yn yr Adroddiad Argymhellion perthynol
Recommendations for improving the energy performance of the building are contained in the associated Recommendation Report
Gallwch gael manylion y Quidos Limited yn www.quidos.co.uk
You can obtain contact details of Quidos Limited at www.quidos.co.uk
Blwch llwch
Ashtray
Scaffaldiau Tŵr
Tŵr Scaffolding
Gosodwyd y garreg hon gan y Brenin Edward VII y 9fed o Orffennaf 1907
(This stone was laid by King Edward VII, 9th July 1907)
Hunc lapidem posuit Edwardus VII Britt Omn Rex nono die Julii MCMVII
Gwasanaethau Eiddo a Champws
Property and Campus Services
Pwyswch y botwm i agor y drws
Push button to open door
Bragdy Mws Piws
Purple Moose Brewery
Rydych chi yma
You are here
Dim ond ychydig o gamau i ffwrdd
Only a few steps away
Camau
Steps
Munudau
Minutes
Pellter
Distance
Canolfan Brailsford
Brailsford Centre
Gorsaf Trên
Train Station
Prifysgol
University
Porth y Gofeb
Memorial Arch
Cofeb Rhyfel
War Memorial
Cadeirlan
Cathedral
Llyfrgell
Library
Canolfan Siopa Deiniol
Deiniol Shopping Centre
Gorsaf Bws
Bus Station
Cloc
Clock
Canolfan Nofio / Pwll Padlo
Swimming Pool / Paddling Pool
Camp Rhufeinig
Roman Camp
Cae Bowlio
Bowls Field
Cae Golff
Golfing Field
Canolfan Menai
The Menai Centre
Swyddfa Post
Post Office
Maes Parcio
Car Park
Eglwys
Church
Mosg
Mosque
Lôn Unffordd
One Way Street
Canol Dinas
City Centre
Llwybr Beicio
Cycle Path
Dinas Bangor
Bangor City
Er cof am Eirlys Roberts 6 Cilfoden Bethesda
(In memory of Eirlys Roberts (6 Cilfoden, Bethesda))
Gwraig, mam, nain a chwaer hoffus
Beloved wife, mother, grandmother and sister
Cyngor Dinas Bangor
Bangor City Council
Maes Parcio Pier y Garth
Garth Pier Car Park
Un taliad wrth gyrraedd
One payment on entry
£1.50 y cerbyd
£1.50 per vehicle
Drwy’r dydd
All day
Ni roddir newid
No change given
Rydych yn parcio ar eich menter eich hun, …
Users park at their own risk
… ni dderbynnir cyfrifoldeb am unrhyw golled, difrod, neu ddwyn
No responsibility will be accepted for any loss, damage or theft
Rhybudd! Mae CCTV yn recordio a monitro 24 awr
Warning! 24 hour CCTV recording and monitoring
Llun–Sad
Mon–Sat
90 mun
90 mins
Dim dychwelyd o fewn 1 awr
No return within 1 hour
Mynedfa Gudd
Concealed Entrance
Un rhes o draffig
Single file traffic
Pwynt lloches
Refuge point
Golchwch eich dwylo
Now wash your hands
Eiddo Preifat
Private Property
Dim cyfrifoldeb dros dresbaswyr
No liability to trespassers
Eglwys Gydenwadol Emaus
(Emaus Denominational Church)
Oedfaon y Sul: 10 y bore a 5.30 yr hwyr
(Sunday Services: 10 am and 5.30 pm)
Ysgol Sul Plant a Ieuenctid am 10
(Sunday School for Children and Youth at 10)
Ysgol Sul Oedolion am 11
(Sunday School for Adults at 11)
Gweler ein gwefan am fanylion ein cyfarfodydd eraill
(See our website for details about our other meetings)
Gweinidog: Y Parchedig Casi M. Jones BA BD
(Pastor: Reverend Casi M. Jones BA BD)
’R ydych yn hydradol?
Are you hydrated?
Cymerwch y prawf lliw wrin
Take the urine colour test
Wedi hydradu
Hydrated
Dadhydredig
Dehydrated
Eithriadol o ddadhydredig
Extremely dehydrated
(Ewch i weld meddyg)
(Consult a doctor)
Mae eich arennau yn anhygoel
Your kidneys are amazing
Helpwch nhw i weithio’n well drwy hydradu eich hun
Help them work better by staying hydrated
Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch
Health and Safety Services
Cwrw Ysgawen
Elderflower Ale
Swyddfa Neuaddau a Phost
Halls Office and Mail
Coleg Cymraeg Cenedlaethol
(Welsh National College)
Mae’r Coleg yn cydweithio â phrifysgolion Cymru i gynllunio a datblygu cyrsiau yn rhannol neu’n gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg
The Coleg works with universities in Wales to ensure that students can study university courses partly or entirely through the medium of Welsh
Cyrsiau
Courses
Mae modd astudio dros 1,000 o gyrsiau mewn ystod eang o feysydd yn rhannol neu’n gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg
Today, students can study over 1,000 courses partly or entirely through the medium of Welsh
Cymorth Ariannol
Scholarships
Mae’r Coleg yn cynnig ysgoloriaethau is-raddedig, meistr a PhD i fyfyrwyr sydd eisiau astudio trwy gyfrwng y Gymraeg
The Coleg offers undergraduate, master and PhD scholarships to students who want to study through the medium of Welsh
Cyfleoedd Gyrfa
Career Opportunities
Mae bod yn ddwyieithog yn sgil sy’n creu cyfleoedd wrth chwilio am swyddi
Being bilingual is a skill that will create opportunities when looking for work
Mae data diweddar yn dangos bod myfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn y brifysgol yn cael swyddi gwell wrth raddio
Recent data shows that studying through the medium of Welsh at university level can be advantageous when looking for work
Cysyllta â ni
Get in touch
Cymdeithas Ddysgedig Cymru
The Learned Society of Wales
Cymdeithas Ddysgedig Cymru yw academi genedlaethol Cymru ar gyfer y celfyddydau a’r gwyddorau
The Learned Society of Wales is the national academy for arts and sciences
Mae gennym dros 500 o Gymrodyr o bob maes academaidd a thu hwnt
We have over 500 Fellows who come from all academic fields and beyond
Dathlu rhagoriaeth
Celebrating excellence
Rydyn ni’n dyfarnu Cymrodoriaethau a gwobrau i gydnabod cyflawniadau gorau Cymru ym myd dysg
We award Fellowships and prizes to recognise Wales’s best achievements in the world of learning
Ysbrydoli llwyddiant
Inspiring achievement
Rydym ni’n trefnu digwyddiadau ar draws Cymru i hyrwyddo dysg a thrafodaeth, ac yn gweithio i ysbrydoli talent yn y dyfodol
We organise events across Wales to promote learning and debate, and we work to inspire future talent
Llais annibynnol uchel ei barch
A respected independent voice
Rydym ni’n harneisio rhagoriaeth ar draws sefydliadau a meysydd pwnc, gan ymateb yn wybodus i faterion cenedlaethol allweddol
We harness expertise from across institutions and subject areas, responding knowledgeably to key national issues
Caiff y Gymdeithas ei hariannu gyda chyfraniadau hael oddi wrth:
The Society is funded by generous contributions from:
Darllenwch fwy am ein gwaith: www.cymdeithasaddysgedig.cymru
Learn more about our work at www.learnedsociety.wales
Geiriadur Prifysgol Cymru
(The University of Wales Dictionary)
Geiriadur Prifysgol Cymru Ar Lein ac apiau GPC
GPC Online and the GPC apps
Beth am ddefnyddio GPC Ar Lein neu Ap GPC?
Have you considered using GPC Online or the GPC app?
Cewch fynediad i eiriadur sy’n cyfateb i’r Oxford English Dictionary
This will give you access to a dictionary corresponding to the Oxford English Dictionary
Mae GPC yn waith enfawr o dros 4,000 o dudalennau, dros naw miliwn o eiriau i gyd, a bron i hanner miliwn o ddyfyniadau enghreifftiol
GPC is a huge work consisting of more than 4,000 pages, with a total of over nine million words, and nearly half a million quotations
Am ddim!
Free!
Mae GPC Ar Lein ar gael am ddim dros y We (http://gpc.cymru)
GPC Online is available free of charge on the Internet (http://gpc.cymru)
Gellir lawrlwytho’r ap am ddim o storfeydd apiau Apple, Amazon, a Google (e.e. drwy sganio’r codau QR isod)
You can download the app free of charge from the Apple, Amazon, or Google app stores (e.g. by scanning the QR codes below)
Ar ôl i chi lawrlwytho’r ap gellwch lawrlwytho’r data hefyd: pwyswch ar GPC a dewiswch ‘Gosodiadau’, ‘Cronfa Ddata’ a ‘Cronfa ddata leol (lawn)’, a dilyn y cyfarwyddiadau
Once you have downloaded the app you can also download the data: tap GPC and select ‘Settings’, ‘Database’ and ‘Local database (full)’, and follow the instructions
Mae angen tua 200MB o le storio ac yna bydd modd ei ddefnyddio unrhyw bryd
In total it takes up about 200MB and can then be used at any time
Mae’r ap hefyd yn cynnwys cwpl o gemau i’ch helpu i adolygu geiriau ’rydych wedi chwilio amdanynt yn ddiweddar
The app also contains a couple of games to help you revise words you have looked up recently (select ‘Latest lookups’ under ‘Words for games’)
Problemau neu gwestiynau?
Any problems or questions?
Ewch i # neu e-bostiwch #
Go to # or e-mail #
Mae’r ap yn gyflym ac yn gyfleus
The app is quick and convenient
Ariennir yn Rhannol gan Lywodraeth Cymru
Part Funded by Welsh Government
‘Gair y Dydd’ ar Facebook a Twitter
‘Word of the Day’ on Facebook and Twitter
Dilynwch ni, gwnewch sylwadau, neu holwch
Please follow us and leave comments or ask questions
Eglwys Bresbyteraidd Cymru
(Presbyterian Church of Wales)
Y Cysegr
(The Sanctuary)
Gweinidog: Y Parchedig Marcus Wyn Robinson, B.D.
(Pastor: Reverend Marcus Wyn Robinson, B.D.)
Oedfa’r Sul am 10.00 ac Ysgol Sul
(Sunday Service at 10.00 and Sunday School)
‘Molwch Dduw yn ei gysegr’ (Salm 150.1)
(‘Praise God in his sanctuary’ (Psalm 150.1))
Swyddfa’r Post
Post Office
Siop Saron
Saron Shop
Hen gartref Kate Roberts
(Old home of Kate Roberts)
Y Nofelydd
The Novelist
Dyma yr fan lle Claddwyd Lewis Jones
(Here is the place where Lewis Jones was buried)
… hwn a fu [f]arw Gorffenaf 2 yn y fl(wyddyn) 1836, yn 29 oed
(… he who died July 2nd in the year 1836, 29 years old)
Canolfan Dreftadaeth Kate Roberts
(Kate Roberts Heritage Centre)
Er cof serchog am David (Dei)
(In loving memory of David (Dei))
A fu farw Gorffennaf 27ain, 1917
(Who died July 27th, 1917)
Peidiwch cyffwrdd
Do not touch
Dim baw cŵn ym Mangor
No dog fouling in Bangor
Codwch. Bagiwch. Biniwch
Pick it up. Bag it. Bin it
Dyluniwyd gan ddisgyblion Ysgol Bro Dewi
Designed by pupils from Ysgol Bro Dewi
Rhwydwaith LHDT+
LGBT+ Network
I’w lansio yn Chwefror 2019
Launching in February 2019
Rydym yn sefydlu Rhwydwaith LHDT+ newydd ar gyfer staff a myfyrwyr ôl-raddedig presennol
We’re establishing a new LGBT+ Network for staff and current post-graduate students
Bydd y Rhwydwaith yn galluogi unigolion i ddod at ei gilydd i rwydweithio, rhannu gwybodaeth, cynnig cefnogaeth a sicrhau bod amgylchedd cynhwysol yn cael ei gynnal trwy’r Brifysgol lle gall pawb gyrraedd ei llawn botensial heb ofni gwahaniaethu
The Network will enable individuals to come together to network, share information, offer support, and ensure that an inclusive environment is maintained throughout the University in which everyone can reach their full potential without fear of discrimination
Dydd Gwener 22 Chwefror; Cledwyn 3, Prif Adeilad y Celfyddydau; 1pm–3pm
Friday 22nd February; Cledwyn 3, Main Arts; 1pm–3pm
Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
For more info, contact:
Andrew Walker, Cyfarwyddwr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Ysgol Gwyddorau Iechyd
Andrew Walker, Director of Equality and Diversity, School of Health Sciences
Rhybudd! Cynnwys Asbestos
Warning! Contains Asbestos
Mae anadlu llwch asbestos yn beryglus i iechyd
Breathing asbestos dust is dangerous to health
Dilynwch gyfarwyddiadau diogelwch
Follow safety instructions
Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth
Knowledge Economy Skills Scholarships
Mae cynllun KESS II Prifysgol Bangor, ar y cyd â phrifysgolion eraill Cymru, yn llunio partneriaethau rhwng busnesau ac academyddion a myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig i ddatblygu prosiectau ymchwil gyda’r nod o ysgogi twf mewn busnesau
Bangor University’s KESS II scheme, working with other Welsh universities, partners businesses with academics and postgraduate research students to develop research projects aimed at driving business growth
Mae’r cynllun hefyd yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ôl-raddedig ddod yn ymchwilwyr proffesiynol trwy raglenni Meistr Ymchwil a PhD
The scheme also provides postgraduate students with opportunities to become research professionals through Research Masters and PhD programmes
Cronfeydd yr UE: Buddsoddi yng Nghymru
EU Funds: Investing in Wales
Undeb Ewropeaidd
European Union
Llywodraeth Cymru
Welsh Government
Cronfa Gymdeithasol Ewrop
European Social Fund
Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg
School of Linguistics and English Language
Boddhad myfyrwyr
Student satisfaction
Ieithyddiaeth
Linguistics
Cyntaf yng Nghymru
First in Wales
Boddhad myfyrwyr yn gyffredinol
Overall student satisfaction
Undeb Myfyrwyr Bangor
Bangor Students’ Union
Gwyliwch eich pen
Mind your head
Elusen Ambiwlans Awyr Cymru
Wales Air Ambulance Charity
Cymorth rhodd
Giftaid it
Mae eitemau Rhodd Cymorth yn cael eu gwerthu ar ran rhoddwyr
Gift Aid items are sold on behalf of donors
Ambiwlans Awyr Cyrmu i Blant
Children’s Wales Air Ambulance
Achub Bywydau. Dros Gymru
Serving Wales. Saving Lives
Ni ddylid gadael unrhyw roddion ger drws y siop pan fydd y siop ar gau
No donations to be left in the doorway when the store is closed
Nid oes hawl yfed a bwyta yn y siop hon
No drinking or eating permitted in this store
Ni chaniateir cŵn ac eithrio cŵn tywys
No dogs permitted except guide dogs
Optegydd
Optician
Salon harddwch
Beauty salon
Meic Agored
Open Mic
Dim parcio
No parking
Preswylwyr yn unig
Residents only
Ewrop & Chymru: Buddsoddi yn eich dyfodol
Europe & Wales: Investing in your future
Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop
European Regional Development Fund
Gogledd Cymru Pact
Pact North Wales
Croeso
Welcome
Clwb Golff
(Golf Club)
Cywiro’r Cwrs
Repair as you play
Ewch â bag o bridd a hadau gyda chi i gau’r tyllau ar y lleiniau
Please take a bag of soil and seed to repair divots on the fairways
Gadewch y bagiau gweigion yn y bocs gerllaw y 18fed lawnt
Leave the empty bags in the container by the 18th green
Mae’ch cymorth chi yn sicrhau bod ein cwrs yn cael ei gadw mewn cyflwr da
Your assistance helps to keep our course in good condition
Diolch
Thank you
Clwb Golff St. Deiniol
St. Deiniol Golf Club
Mae’r ail Di hwn wedi’i gyflwyno er côf annwyl am Ronnie Carpenter, golffiwr gwir fonheddig ac aelod ffyddlon am flynyddoedd
This new second Tee has been dedicated in loving memory of Mr. Ronnie Carpenter, a true gentleman golfer and a loyal member for many years, […]
Bu’n gwasanaethu fel Capten a Chadeirydd Clwb Golff Sant Deiniol
([…] He served as a Captain and Chairman of the St. Deiniol Golf Club)
[…] a past Captain and Chairman of the St. Deiniol Golf Club
Mai 2007
May 2007
Llety Myfyrwyr
Students Let
Awr busnes
Business hour
Dydd Llun – Dydd Gwener
Monday–Friday
Dydd Sadwrn / Dydd Sul & Gwyl y Banc
Saturday / Sunday [&] Bank Holiday
3 wythnos o Garati am ddim!*
(3 weeks of Karate for free!*)
Dosbarthiadau Bangor
(Bangor classes)
Clwb newydd
(New club)
Pob nos Fercher
(Every Wednesday night)
Neuadd Gymunedol Coed Mawr
(Coed Mawr Community Hall)
3–6oed (4.30yh), 6oed+ & oedolion (5.30yh)
(3–6yo (4.30pm), 6yo+ & adults (5.30pm))
Pob nos Fawrth & nos Wener
(Every Tuesday night & Friday night)
Uned 8, Parth 5, Ystad Ddiwydiannol Cibyn
(Unit 8, Area 5, Cibyn Industrial Zone)
3–6oed (5yh), 6oed+ (6.15yh) & oedolion yn unig (7.45yh)
(3–6yo (5pm), 6yo+ (6.15pm) & adults only (7.45pm))
Pob nos Lun
(Every Monday night)
Ymunwch ag unrhyw clwb Zanshin yn ystod mis Ebrill a chael 3 wythnos o carati am ddim*!
(Join any Zanshin club during April and get 3 weeks of karate for free*!)
Gwybodaeth
Information
Gwirio Tocynnau
Ticket Check
Diogelu Refeniw yn teithio o gwmpas y rhwydwaith yn rheolaidd
Revenue Protection teams are regularly out and about on the network
Weithiau bydd ein Swyddogion yn gwisgo gwisg blaen ond byddant bob amser yn dangos ID wrth wirio eich tocynnau
Our Officers are sometimes in plain clothing but will always show their ID while carrying out ticket checks
Os na fydd gennych chi docyn dilys, gallwch gael eich erlyn a chael dirwy o hyd at £1000
Failure to have a valid ticket may result in prosecution and a fine of up to £1000
Pan fyddwch chi’n dechrau ar eich taith mewn gorsaf lle mae cyfleustera prynu tocynnau ar gael, eich cyfrifoldeb chi yw prynu/ysgogi tocyn dilys ar gyfer y daith cyn mynd ar y trên
When starting your journey at a station where ticket buying facilities are available, it is your responsibility to buy/activate a valid ticket for the journey before boarding a train
Os ydych chi’n 16 oed neu’n hŷn, bydd angen i chi brynu tocyn
If you are 16 or older, you need to buy an adult ticket
Os nad oes cyfleusterau prynu tocynnau yn eich gorsaf, dewch o hyd i aelod o staff cyn gynted â phosib er mwyn prynu tocyn neu i gael cyngor ynghylch y cyfle nesaf i brynu tocyn
If there are no ticket buying facilities at your station, please find a member of staff as soon as possible to buy a ticket or to seek advice on the nearest opportunity to purchase
Chwiliwch trctrenau.cymru
Search tfwrail.wales
Barod am antur?
Ready for adventure?
Dewch i Ddiwrnod Agored 2019
Come to a 2019 Open Day
Aros!
Stop!
Ydych chi wedi datgloi ar gyfer eich cymydog?
Have you unlocked for your neighbour?
Prifysgol Caerdydd
Cardiff University
Rhybudd!
Attention!
Peidiwch â hongian unrhyw beth ar handlen y drws
(Do not hang anything on the door’s handle)
Hanging things from this door handle can cause the lock to malfunction and result in you becoming locked out of your room
Gallai effeithio ar y clo a’ch cloi allan o’ch ystafell
(This may have an effect on the lock and lock you out of your room)
Hanging things from this door handle can cause the lock to malfunction and result in you becoming locked out of your room
Diolch am eich cydweithrediad
Thank you for your co-operation
Person olaf yn yr ystafell?
Last one in the room?
Diffoddwch y golau!
Turn off the lights!
Ar dy feic
On your bike
Bant â ni
Let’s ride
Os wyt ti’n rhan o beleton yr oriau brys neu’n syml yn ceisio cael dy gydbwysedd, galli di fod yn rhan o rywbeth lawer, lawer mwy, sef mudiad ffyniannus i wneud Prydain yn iachach ac yn wyrddach
Whether you’re part of the rush hour peloton or just finding your balance, you can be part of something far, far bigger, a thriving movement to make Britain leaner and greener
Felly, ar dy feic
So, on your bike
Nid rhywbeth baset ti’n disgwyl ei glywed gan fanc
Not normally what you’d expect to hear from a bank
Ond rydym yn falch o fod yn bartneriaid i Feicio Prydain i gael pobl ledled y Deyrnas Unedig yn ôl yn y cyfrwy
But we have proudly partnered with British Cycling to get people across the UK back in the saddle
Nid ynys wyt ti
You are not an island
Rwyt ti’n gwthio am newid
You’re a push for change
Ffynnwn gyda’n gilydd
Together we thrive
Cefnogaeth gan gymheiriaid — beth amdani?
Get involved with peer support
Mae cynnig cefnogaeth rhwng cymheiriaid yn ffordd wych o helpu myfyrwyr eraill i wella eu bywyd fel myfyrwyr, yn ogystal ag ennill sgiliau a phrofiadau gwerthfawr ar yr un pryd
Providing peer to peer support is a great opportunity for you to help fellow students to enhance their student life, whilst gaining valuable skills and experiences
Hyrwyddwyr Lles
Wellbeing Champions
Os ydych yn un da am wrando, yn mwynhau helpu pobl ac â diddordeb mewn cael eich hyfforddi ym maes hyrwyddo iechyd a lles, bachwch y cyfle i ddod yn Hyrwyddwr Lles!
If you are good at listening, enjoy helping other people and are interested in receiving training in health and wellbeing promotion, then becoming a Wellbeing Champion could be for you!
Gall gwifoddoli fod yn ffordd ardderchog o gyfoethogi eich bywyd fel myfyriwr a chwrdd â phobl newydd, gan helpu eich cydfyfyrwyr yr un pryd
Volunteering can be a fantastic way to enrich your student life and meet new people, whilst also being a help to your fellow students
Yn ôl ymchwil, gall gwneud rhywbeth ar ran pobl eraill wella eich lles personol yn sylweddol, ac mae llawer o Hyrwyddwyr Lles blaenorol a phresennol wedi sôn bod eu hyder a’u gallu i gyfathrebu wedi cynyddu yn sgîl cymryd rhan yn y rhaglen, yn ogystal â sgiliau cyflogadwyedd trosglwyddadwy, fel rheoli amser, trefnu ac arwain
Research shows that doing something for other people can significantly improve your own wellbeing, and many previous and current Wellbeing Champions say that their involvement in the programme has led to increased confidence and communication, as well as transferable employability skills, such as time-management, organisation and leadership
Rhaglen hyfforddi fesul haenau
Tiered training programme
Mae gennym fodiwl hyfforddi fesul haenau ar gyfer ein Hyrwyddwyr Lles, sy’n dechrau ar lefel Efydd cyn symud ymlaen i lefelau Arian, Aur, Platinwm a Diemwnt i orffen — ein lefel hyfforddi uchaf
We have a tiered training model for our Wellbeing Champions, starting at Bronze level, moving through Silver leve, Gold level, Platinum level and finally Diamond level — our highest level of training
Mae faint o hyfforddiant y byddwch yn ei gael yn ymwneud yn uniongyrchol â’r math o weithgareddau y byddwch yn ymgymryd â hwy fel Hyrwyddwr Lles
The amount of training you undertake directly relates to the kind of activities you will get involved in as a Wellbeing Champion
Mae hynny’n golygu y gallwch ddewis cymryd rhan ar y lefel sy’n gweddu i chi
This means that you can choose to be involved at a level that is right for you
Ymuno
Sign up
Cyngor ymarferol cyfrinachol ar gyfer bywyd myfyriwr
Practical confidential advice for student life
Rwyf i yma i’ch helpu chi i wneud y gorau o fywyd myfyriwr a chynnig cyngor a chymorth cyfrinachol, anfeirniadol am ddim
I am here to help you make the most of student life and offer free, non-judgemental, confidential advice and support
Mae’r canlynol ymhlith y materion y gallaf eich helpu chi â nhw:
Issues that I can help with include:
Materion ariannol — fel ffioedd dysgu, benthyciadau myfyrwyr, ysgoloriaethau, diffyg cyllid, sgiliau cyllidebu
Financial issues — such as tuition fees, student loans, scholarships, shortfalls in funds, budgeting skills
Rheoliadau a gweithdrefnau fel Torri ar Draws Astudiaethau, y broses Apelio, dilyniant academaidd a throsglwyddo rhaglenni
Regulations and procedures such as Interruption of Study, Appeals process, academic progression and transferring programmes
Amgylchiadau lliniarol — cyngor ar y broses, dyddiadau cau a’r mathau o dystiolaeth y gallai fod ei hangen arnoch
Extenuating circumstances — advice on the process, deadlines and the types of evidence that you may need
Materion lles personol neu newid amgylchiadau sydd wedi effeithio ar eich astudiaethau
Personal welfare issues or changes in circumstance that have an impact on your study
Materion llety
Housing issues
Cyngor sylfaenol ar fisa a chyfeirio at arbenigwyr lle bo angen
Basic visa advice and referral to specialists when necessary
Sioc ddiwylliannol
Culture shock
Hiraeth
Homesickness
Straen a gorbryder
Stress and anxiety
Rwyf i’n cynnal sesiynau galw heibio drwy’r wythnos 10.30am – 12.30pm ac yna 2pm – 4pm
I operate drop-ins every weekday from 10.30am – 12.30pm and then 2pm – 4pm
Gweler fy oriau swyddfa wythnosol, sydd ar fy nrws
Please check my weekly office hours, posted on my door
Gallwch gysylltu â fi ar #
You can contact me on #
Denise Brereton[,] Cynghorydd Cefnogi Myfyrwyr
Denise Brereton[,] Student Support Adviser
Ystafell P24, Adeilad Aberconwy
Room P24, Aberconway Building
Os nad wyf i ar gael gallwch gysylltu â’r Brif Ganolfan Cymorth i Fyfyrwyr ar #
If I am not available you can contact the Main Student Support Centre on #
Hoffech chi wneud gwahaniaeth drwy gymryd rhan mewn ymchwil?
Would you like to make a difference by taking part in research?
Mae Banc Bio newydd sbon Prifysgol Caerdydd yn chwilio am wirfoddolwyr iach i roi samplau o waed, wrin neu boer
Cardiff University’s brand new Biobank is looking for healthy volunteers to donate samples of blood, urine or saliva
Bydd ymchwilwyr yn defnyddio’r samplau hyn i ddod o hyd i ffyrdd gwell o ganfod, atal, trin, a hyd yn oed gwella amrywiaeth eang o gyflyrau meddygol ac afiechydon
These samples will be used by researchers to find better ways to diagnose, prevent, treat and perhaps even find a cure to a wide range of medical conditions and diseases
Mae eich samplau yn hanfodol ar gyfer gwaith ymchwil a gallent ein helpu i wneud gwahaniaeth go iawn
Your samples are vital for research and could really help us make a difference
Os ydych chi’n 16+ oed ac mae gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, hoffem glywed gennych!
If you’re aged 16+ and are interested in taking part, we’d love to hear from you!
Nod masnach cofrestredig
Registered trademark
Dosbarthiad y llythrennau
Letter distribution
Gwag
Blank
Dyblu sgôr y llythyren
Double letter score
Treblu sgôr y llythyren
Triple letter score
Dyblu sgôr y gair
Double word score
Treblu sgôr y gair
Triple word score
Brys
(Haste)
Daeth
(Xe came)
Ymladd
(Fight)
Yr
(The)
Sêr
(Stars)
Ein
(Our)
Llun
(Monday)
Llais
(Voice)
Rhif
(Number)
Ficer
(Vicar)
Tlws
(Jewel)
Silff
(Shelf)
Ffug
(False)
Jin
(Gin)
Jam
(Jam)
Pe
(If (irrealis))
Pâr
(Pair)
Gyda
(With)
Da
(Good)
Sbâr
(Spare)
Am
(For, about)
Croeso i Tesco
(Welcome to Tesco)
Rydym ar agor:
We’re open:
Dydd Llun i Ddydd Sadwrn
Monday to Saturday
Loteri
Lottery
Becws
Bakery
Ffrwythau a Llysiau
Fruit & Veg
Parth cyfleoedd
Opportunities zone
Cyngor gyrfaoedd
Careers advice
Profiad gwaith
Work experience
Wyt ti’n gyflogadwy?
Are you employable?
Ti biau’r dyfodol. Cymera’r llyw!
The future is yours. Own it!
Hysbysiadau pwysig y Brifysgol
Important University notices
Ailgylchu
Recycle
Cymysg ailgylchu
Mixed recyclables
Cysylltiadau pwysig yn y Brifysgol
Important University contacts
Cefnogi myfyrwyr
Student support
Cwnsela, iechyd a lles
Counselling, health and wellbeing
Anabledd a dyslecsia
Disability and dyslexia
50 Plas y Parc
50 Park Place
Tŷ Aberteifi
Cardigan House
Gyrfaoedd a chyflogadwyedd
Careers and employability
Cyfleoedd byd-eang
Global opportunities
Cyngor ac arian
Advice and money
Cefnogi myfyrwyr rhyngwladol
International student support
Undeb y Myfyrwyr
Students’ Union
Cyngor i fyfyrwyr
Student advice
Cefnogaeth iechyd meddwl
Student minds
Dan arweiniad myfyrwyr
Student led
Llinell nos
Nightline
Cyngor mewn argyfwng
Urgent advice
Os oes angen help neu gefnogaeth ar frys arnoch chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod, cysylltwch â’r gwasanaeth priodol
If a situation arises where you or someone close to you needs urgent help or support, please contact as appropriate
Gwasanaethau brys
Emergency services
Ambiwlans
Ambulance
Heddlu
Police
Diogelwch y Brifysgol
University security
Y Samariaid
Samaritans
Galw Iechyd Cymru
NHS Direct Wales
Llinell gymorth C.A.L.L
C.A.L.L Helpline
Neuadd Aberdâr
Aberdare Hall
Cofiwch fod gan rai myfyrwyr sy’n byw yn y fflat hon alergeddau bwyd[.] […]
Please be aware that some students residing in this flat have food allergies[.] […]
[…] felly mae’n bwysig peidio â defnyddio offer cegin sy’n perthyn iddynt i osgoi unrhyw halogiad
[…] therefore it is important not to use kitchen equipment or utensils belonging to them to avoid any contamination
Cegin
Kitchen
Cyfleusterau gwneud te a choffi ar gael
Tea and coffee making facilities available
Mynediad gan ddefnyddio’ch allwedd ystafell
Access using your room key
Fel malwen
Dead slow
5 mya
5 mph
Grisiau cŵn
Dog steps
Lefel 1
Level 1
Y bâr
Bar
Arcêd uchaf
Upper arcade
Toiledau
Toilet
Arcêd
Arcade
Amserlen bws nos Prifysgol Caerdydd
Cardiff University night bus timetable
Dydd Sul i ddydd Gwenwer
Sunday to Friday
Dydd Sadwrn
Saturday
Saib
Break
Dydd Sadwrn yn unig
Saturday only
Tocynnau am £1 yn unig
Tickets cost only £1
Gallwch brynu eich un chi o’r Taf, y prif far yn y Plas, yn Llyfrgell ASSL ac o Breswylfeydd y Brifysgol
You can buy yours from the Taf, the main bar in Y Plas, ASSL, and University Residences
Bydd angen tocyn arnoch ar gyfer pob taith ar y bws
You will need a ticket for each journey you take on the bus
Cyfarwyddiadau llwytho
Loading guide
I gael yr ansawdd golchi gorau, mae’n bwysig i lwytho eich peiriant yn gywir
To get the best wash quality, it is important to load your machine correctly
Peidiwch â gorlwytho
Do not overload
Gall hyn achosi difrod ac yn arwain at ansawdd golchi gwael
This can cause damage and lead to poor wash quality
Peidiwch â thanlwytho
Do not underload
Llwythwch yn gywir
Do load correctly
Bydd hyn yn arwain at yr ansawdd golchi gorau posibl
This will result in optimum wash quality
Am awgrymiadau a chymorth, ewch i: #
For top tips and help visit: #
Am wybodaeth neu wasanaeth ffoniwch: #
(For information or service call: #)
For machine breakdowns or refunds call: #
Mae angen i chi gofrestru
You need to register
Dyma eich meddygfa leol:
Your local surgery is:
Lawrlwythwch nawr
Download now
Amserlen
Timetable
Mapiau
(Maps)
Campus map
Canfod cyfrifiadur
Find a PC
Cymorth a chefnogaeth
Help and support
Golchi dillad
Laundry
Newyddion myfyrwyr
Student news
Llyfrgell
Library
Caru cyn i chi fynd
Love when you leave
Gall elusennau elwa o’r eitemau y gellir eu hail-ddefnyddio a gyfrannwch wrth symud allan
Charities can benefit from the re-useable items you donate when you move out
Mae eich man cyfrannu agosaf wedi’r leoli:
Your nearest donation point is:
Adain y Llyfrgell, Llawr Gwaelod, Rhodfa
Library Wing, Ground Floor, Walkway
Ie plîs
Yes please
Dillad
Clothes
Eitemau trydanol bach
Small electrical items
Sicrhewch fod yr eitemau hyn yn eiddo i chi
Please only donate items you own
Llyfrau / CDs / DVDs
Books / CDs / DVDs
Eitemau’r gegin e.e. platiau, cwpanau, cyllyll a ffyrc ac ati, padelli
Kitchen items e.g plates, mugs, utensils, pans
Rhaid i eitemau fod yn lân
Items must be clean
Cyllyll miniog
Sharp knives
Na, dim diolch
No thank you
Bwyd
Food
Duvets / clustogau
Duvets / pillows
Dillad gwely
Bedding
Cyfrifiaduron / gliniaduron / argraffwyr
Computers / laptops / printers
Cadwch yr ardaloedd rhoi yn daclus, a rhowch eitemau y mae elusennau yn eu derbyn yn unig
Please keep donation areas tidy, and only donate items accepted by charities
Gallwch fynd i # am ragor o wybodaeth
You can visit # for more information
’Dyddiau difyr!
’Appy days!
Mae’ch golchdy’n cydweddu â’ch ffôn symudol
Your laundry is mobile compatible
Ewch i’r storfa apiau i lawrlwytho’r ap Circuit Laundry [Golchdy Cadwyn] am ddim
Go to your app store to download the Circuit Laundry app free of charge
Mae ond angen ichi “gofrestru” a dilyn y cyfarwyddiadau ar yr ap
Simply ‘Sign Up’ and follow the instructions on the app
Pwysig
Important
Defnyddio am y tro cyntaf?
First time user?
Cofiwch ‘Gofrestru’, mae hwn yn gyfrif ar wahân i’ch cerdyn golchdy
Remember to ‘Sign Up’, this is a separate account to your laundry card
Mae’n wir ei fod mor rhwydd â hynny
It really is that easy
Felly lawrlwythwch yr ap heddiw AM DDIM!
So get the app today for FREE!
Mae angen i gysylltiad Wi-Fi neu 3G / 4G i chi lawrlwytho’r ap ac yn ei ddefnyddio’n llwyddiannus
You need Wi-Fi or a 3G / 4G connection to download the app and use it successfully
Ar gael ar gyfer iPhone ac Android
Available for iPhone and Android
Saesneg ar gyfer Ysgrifennu Traethawd Hir
English for Dissertation Writing Classes
Gweithdai i fyfyrwyr rhyngwladol
Workshops for international students
15 Mai – 12 Mehefin 2019
15 May – 12 June 2019
Cwrs cyffredinol Saesneg ar gyfer Ysgrifennu Traethawd Hir dros gyfnod o 5 wythnos yn ceisio diwallu anghenion myfyrwyr rhyngwladol anfrodorol ar gyrsiau Meistr a addysgir, yn dechrau ddydd Mercher 15 Mai 2019
A 5-week generic English for Dissertation Writing course aimed at the needs of non-native international students on taught Masters’ programmes begins Wednesday 15 May 2019
Bob dydd Mercher 2–4pm
Wednesdays 2–4pm
Tŷ Deri, 2–4 Llwyn y Parc
Deri House, 2–4 Park Grove
Bydd gweithdai yn ymdrin â swyddogaeth iaith, ac iaith ddefnyddiol wrth ysgrifennu:
Workshops will cover the function of and useful language for:
Cyflwyniad
Introduction
Adolygiad llenyddiaeth
Literature review
Adrannau Dull, Canlyniadau a Thrafodaeth
Method, Results and Discussion sections
Cofrestru ar gyfer y gweithdai
Enrolment for workshops
Myfyrwyr rhyngwladol yn unig
International students only
Dydd Mercher 8 Mai, 2–3pm
Wednesday 8 May, 2–3pm
Narlithfa Wallace (0.13), Prif Adeilad
Wallace Lecture Theatre (0.13): Main Building
Myfyrwyr rhyngwladol a’r UE
International & EU students
Dydd Gwener 10 Mai, 3–4pm
Friday 10 May, 3–4pm
Noder bod lle ar gyfer uchafswm o 28 myfyriwr ar y cwrs hwn
Please note that there are spaces for a maximum of 28 students on this course
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau ar fewnrwyd y myfyrwyr
For more information visit our student Intranet pages
Chwiliwch am “Cymorth Saesneg” o dan “Sgiliau Astudio”
Search for “English Language Support” under “Study Skills”
Canolfan Arloesedd a Chefnogaeth Addysg
Centre for Education Support and Innovation
Gwneud eich addysg ddigidol yn well
Making your digital education better
Wythnos Hyrwyddwyr Digidol y Myfyrwyr
Student Digital Champions Week
11–15 Mawrth
11–15 March
Dweud eich dweud am dechnolegau digidol ar gyfer dysgu
Tell us what you think about digital technologies for learning
Edrychwch allan am Hyrwyddwyr Digidol y Myfyrwyr o gwmpas y campysau dros yr wythnos
Find the Student Digital Champions around campuses all week
Mae eich barn chi yn bwysig!
Your opinion matters!
Wythnos Siarad
Speak Week
Beth fyddech chi’n ei wneud pe byddech yn rheoli’r Brifysgol?
What would you do if you ran the University?
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd
Cardiff University Students’ Union
Cyfleusterau Campws
Campus Facilities
Sŵn
Noise
Ystyriwch eich cyd-letywyr, drwy geisio bod yn dawel dros gyfnod arholiadau
Please show consideration for your flat mates, by keeping noise to a minimum over the exam period
Gall unrhyw unigolyn, a ganfyddir yn gwneud neu’n achosi gormod o sŵn yn ystod cyfnod arholiadau, fod yn amodol ar Weithdrefn Ddisgyblu’r Brifysgol
Any person/s, found making or causing excessive noise during the exam period, may be subject to the University Disciplinary Procedure
Cofiwch fod arholiadau yn parhau tan Ddydd Gwener 25 Ionawr 2019
Please remember that exams continue until Friday 25 January 2019
I riportio gormod o sŵn ym Mhreswylfeydd y Brifysgol yn ystod oriau y tu allan i’r swyddfa, ffoniwch y Tîm Diogelwch ar #
To report excessive noise in University Residences out of office hours, please telephone Security on #
Toiledau neillryw yw’r rhain
These toilets are unisex
Gwasanaeth Llyfrgell y Brifysgol
University Library Service
Dim ond pan mae’r Llyfrgell Gerddoriaeth ar agor y cewch ddefnyddio’r toiled hwn
This toilet is only available for use during Music Library opening hours
Darpariaeth tyweli mislif argyfwng
Emergency sanitary supplies
Ar gael yn y llyfrgell
Available in the library
Caewch hi!
Shut it!
Clowch eich ffenestri
Lock your windows
Tynnwch eich llenni
Draw your curtains
Cuddiwch eich pethau gwerthfawr
Keep valuables out of sight
Clowch eich drysau!
Lock your doors!
Rhag colli’ch eiddo cofiwch ei guddio!
If they can’t see it they can’t nick it!
Heddlu Caerdydd
Cardiff Police
Ffon: #
Tel: #
Cyngor Iaith Saesneg i Fyfyrwyr Rhyngwladol
English Language Advice for International Students
Bydd tîm mewn-sesiynol y Rhaglenni Iaith Saesneg yn cynnal sesiynau cynghori yn ystod Semester y GWANWYN
English Language Programmes’ In-sessional team will be holding advice sessions during the SPRING Semester
Dyma gyfle i drafod problemau iaith Saesneg gyda thiwtor iaith Saesneg wyneb yn wyneb
This is an opportunity to discuss English language problems with an English language tutor on a one-to-one basis
Gwahoddir myfyrwyr i gyflwyno cwestiynau penodol ynghylch materion ieithyddol neu ddod ag enghraifft fer o’u gwaith ysgrifenedig i’w drafod gyda’r tiwtor
Students are invited to come with specific questions about language-related issues or to bring a short sample of their writing for discussion with the tutor
Cynhelir y cymorthfeydd hyn:
These surgeries will take place:
Bob dydd Mawrth 09.00–12.00 rhwng 7 Mai a 25 Mehefin 2019
Every Tuesday 09.00–12.00 from 7 May to 25 June 2019
John Percival, ystafell #
John Percival, room #
Bob dydd Gwener 13.00–16.00 rhwng 10 Mai a 21 Mehefin 2019
Every Friday 13.00–16.00 from 10 May to 21 June 2019
Bydd myfyrwyr yn gallu cofrestru ar gyfer un apwyntiad 25 munud o hyd pan maent yn cyrraedd ar y diwrnod
Students will be able to sign for one 25-minute appointment when they arrive on the day
Caiff apwyntiadau eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin
The appointments will work on a “first-come first-served” basis
NID gwasanaeth prawfddarllen yw hwn
Please note that this is NOT a proofreading service
Edrychwn ni ymlaen at eich gweld chi!
We look forward to seeing you!
Y Tîm Mewn-sesiynol
The In-sessional Team
Cewch ragor o wybodaeth am gefnogaeth fewn-sesiynol drwy chwilio am ‘Cefnogaeth Iaith Saesneg’ ar Fewnrwyd Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd
For more information about in-sessional support, search for “English Language Support” on the Cardiff Student Intranet
Castell Caerdydd a Chanol y Ddinas
Cardiff Castle & City Centre
Safle Bws Dŵr
Water Bus Stop
Porth y Gorllewin
West Lodge
Llogi Beic
Cycle Hire
Gerddi Sophia
Sophia Gardens
Llwybr Cydbwysedd
Balance Trail
Tŷ’r Brodyr Duon
Blackfrairs Friary
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Royal Welsh College of Music & Drama
Blackweir a’r Llwybr Ffitrwydd
Blackweir & Fitness Trail
Canolfan Addysg
Education Centre
Caffi’r Ardd Gudd
Secret Garden Cafe
Safle o Ddiddordeb Cadwraeth Naturiol
Site of Interest for Nature Conservation
Taith Cambria
Cambrian Way
Parc Bute
Bute Park
Llwybr Ffitwydd
Fitness Trail
Treftadaeth
Heritage
Ariennir gan y Loteri
Lottery Funded
Mainc gorestyn
Hyperextension bench
Gwella hyblygrwydd
Improves flexibility
Targedu rhan waelod, rhan ganol a rhan uchaf y cefn[;] yn benodol, y cyhyr saethu
Targets the lower, mid and upper back[;] specifically the erector spinae
Os oes gennych chi gyflwr meddygol dylech gysylltu â’ch meddyg cyn defnyddio’r offer hwn
If you have a medical condition you should contact your doctor prior to using this equipment
Os byddwch chi’n teimlo’n sâl neu’n cael poen garw tra byddwch yn ymarfer corff, stopiwch a chysylltwch â’ch meddyg ar unwaith
If you feel ill or experience severe pain during any of the exercise routines, stop and contact your doctor immediately
Os byddwch yn gweld unrhyw ddifrod, peidiwch â defnyddio’r offer a rhowch wybod i’r Gweithredwr ar unwaith
If any damage is identified please do not use the equipment and report it immediately to the Operator
Nodwch nad yw’r offer hwn yn addas i blant chwarae arno
Please note this equipment is not suitable for children’s play
Sganiwch fi i weld
Scan me to discover
Gyda:
Featuring:
Map rhyngweithiol am ddim
Free interactive map
Y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf
Latest news & events
Gwybodaeth am y safle a’i hanes
Site information & history
Gloch
Bell
#Annibyniaeth
#IndyWales
Gwyliwch rhag cerbydau sy’n symud
Watch for moving vehicles
Cerddwyr a beicwyr yn croesi
Pedestrians and cyclists
Rhaid i bob ymwelydd a gyrrwr gofrestru yn swyddfa’r safle
All visitors and drivers must report to site office
Safle digwyddiad
Event site
Cerbydau digwyddiad
Event vehicles
A fyddech chi cystal â gadael i ni wybod am unrhyw broblemau gyda’r cyfleusterau hyn trwy ffonio Est. #
Please report any problems with these facilities by telephoning the Hotline on Ext #
Yr Is-Adran Ystadau
Estates Division
Llwybr a rennir
Share with care
Hwyl yr Haf
(Summer Fun)
Llawn dop o ffeithiau a gwybodaeth!
(Chock-full of facts and information!)
Addasiad[:] Catrin Wyn Lewis
(Adaptation[:] Catrin Wyn Lewis)
Yn y bag[,] yn y bin[,] neu efallai bydd rhaid talu £80
Bag it[,] bin it[,] or face paying £80
Cadwch Caerdydd yn daclus
Keep Cardiff tidy
Caerdydd
Cardiff
Meddygfa
Surgery
Cerddwyr
Pedestrians
Gwasgwch y botwm ac arhoswch i’r arwydd ymddangos gyferbyn
Push button and wait for signal opposite
Arhoswch
Wait
Croeswch â gofal
Cross with care
Porthdy’r Gorllewin
West Gate Entrance
Croeso i Barc a Gardd Goed Bute, sef ardal fawr o barcdir aeddfed sy’n ffurfio ‘calon werdd’ Caerdydd
Welcome to Bute Park & Arboretum, an extensive area of mature parkland that forms the ‘green heart’ of Cardiff
Rheolir y safle gan Gyngor Caerdydd a chafodd fudd o broject adfywio mawr gwerth £5.6m, a gefnogwyd gan grant o £3.1m gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn 2009
The site is managed by Cardiff Council and benefited from a major £5.6m restoration project, supported by a £3.1 grant award from the Heritage Lottery Fund in 2009
Casgliadau’r Ardd Goed
Arboretum Collections
Wal yr Anifeiliaid
Animal Wall
(Wal yr Anifeiliaid:) Fe’i cerfiwyd gan Thomas Nicholls, ac fe’i hadeiladwyd yn wreiddiol ar hyd blaen Castell Caerdydd yn ystod y 1890au
(Animal Wall:) Carved by Thomas Nicholls, first constructed along the front of Cardiff Castle during the 1890’s
Ar ôl i Heol y Dug gael ei lledaenu yn y 1920au, cafodd y wal, gyda chwech anifail newydd, ei hadleoli i’w safle presennol
Following widening of Duke Street in 1920s wall relocated to its current position with six new animals
Cafodd y nodwedd restredig gradd 1 hon ei hadfer yn 2010
The grade 1 listed feature was restored in 2010
Porth y Gorllewin ac Ystafelloedd Te Pettigrew
West Lodge & Pettigrew Tea Rooms
(Porth y Gorllewin:) Fe’i hadeiladwyd yn y 1860au fel rhan o’r broses o amgáu tir i ffurfio tiroedd pleser ar gyfer y castell
(West Lodge:) Built in the 1860s as part of the process of enclosing land to form a pleasure ground for the castle
Fe’i dyluniwyd gan bensaer Bute, Alexander Roos
It was designed by Bute architect Alexander Roos
Mae’r adeilad rhestredig gradd II*, a fu’n annedd breifat, bellach yn cynnwys ystafell de
Formerly private dwelling, the grade II* listed building now houses a tea room
Seiliau’r Oriel
Gallery Footings
Pont Porth y Gorllewin
West Gate Bridge
Cerrig yr Orsedd
Gorsedd Stones
(Cerrig yr Orsedd:) Gosodwyd yn y parc ym 1978 i ddathlu Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd
(Gorsedd Stones:) Placed in the park in 1978 to commemorate Cardiff’s hosting of the National Eisteddfod
Castell Caerdydd
Cardiff Castle
Cafn y Felin
Mill Leat
Pont Arglwyddes Bute
Lady Bute’s Bridge
(Tŷ’r Brodyr Duon:) Sefydlwyd y brodordy Dominicaidd ym 1256
(Blackfriars Friary:) Dominican friary established in 1256
Ym 1404 fe’i hysbeiliwyd gan Owain Glyndŵr ac fe’i trosglwyddwyd i’r goron yn ystod y diddymiad ym 1538
In 1404 it was sacked by Owain Glyndŵr and was eventually handed over to the crown during the dissolution in 1538
Yn dilyn ei ddirywiad, ac ar ôl colli llawer o ffabrig yr adeilad, cafodd ei gloddio ym 1887 a’i ailddehongli fel gardd addurniadol gan bensaer Bute, William Frame
Following decline and loss of much of the building fabric, it was excavated in 1887 and reinterpreted as an ornamental garden feature by Bute architect William Frame
Cafodd rhan o’r dyluniad Fictoraidd ei adfer yn 2013
Victorian scheme partially restored in 2013
Border Blodau
Herbaceous Border
Cae Coopers
Coopers Field
Stablau’r Castell
Castle Mews
Clwb Tenis Caerdydd
Cardiff Tennis Club
Caffi’r Tŷ Haf
Summerhouse Café
Pont y Mileniwm
Millennium Bridge
Camlas Gyflenwi’r Dociau
Dock Feeder Canal
Lawnt Suddedig
Sunken Lawn
Pont y Pysgotwr
Fishers Bridge
Lawnt y Berllan
Orchard Lawn
Gardd Stuttgart
Stuttgart Garten
Canolfan Addysg Parc Bute
Bute Park Education Centre
Ystafelloedd Newid Blackweir
Blackweir Changing Rooms
Meysydd Chwarae Blackweir
Blackweir Sports Pitches
Pont Gerdded Blackweir
Blackweir Footbridge
Coed Gabalfa
Gabalfa Woods
Llwybr Beicio Cenedlaethol 8
National Cycle Route 8
Llwybr Beicio Dynodedig
Designated Cycle Path
Llwybr Llwch Cerrig
Stone Dust Path
Llwybr Wyneb Caled
Hard Surface Path
Llwybr Answyddogol/Pridd
Informal/Earth Path
Cod ymddygiad y parc: parchwch ddefnyddwyr eraill
Park code of conduct: please respect other users
Blaenoriaeth i gerddwyr — ildiwch
Pedestrians have priority — please give way
Peidiwch â gollwng sbwriel
Don’t drop litter
Baw ci — i’r bag ac i’r bin
Dog waste — bag it, bin it
Cyfyngiad cyflymder y parc
Park speed limit
Defnyddiwch y gloch
Use your bell
Cadwch i’r chwith, goddiweddwch i’r dde
Keep left, overtake on right
Rheolwch eich ci
Control your dog
Dim gwersylla
No camping
Dim tanau
No fires
Heddiw mae’r parc yn cau am:
The park closes today at:
Beicwyr[,] ailymunwch a’r lôn gerbydau
Cyclists[,] rejoin carriageway
Contractwr Cwpan y Byd Digartref
Homeless World Cup Contractors
Byd Rhithwir
VR World
Dulliau di-drais yw grym mwyaf pwerus y ddynoliaeth
Non-violence is the greatest force at the disposal of mankind
Y mae’n fwy nerthol na’r arf fwyaf dinistriol a grëwyd drwy ddyfeisgarwch dyn
It is mightier than the mightiest weapon of destruction devised by the ingenuity of man
Cerflun wedi’i ddadorchuddio ar 2 Hydref 2017
Statue unveiled on 2 October 2017
Diwrnod Rhyngwladol Dim Trais
International Day of Non-Violence
[…] gan y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AS[,] Prif Weinidog Cymru […]
[…] by the Rt Hon Carwyn Jones AM[,] First Minister of Wales […]
[…] ac ei Ardderchogrwydd Shri Y. K. Sinha[,] Uwch Gomisiynydd India (DU)
[…] & his Excellency Shri Y. K. Sinha[,] High Commissioner of India (UK)
Wedi’i gomisiynu a’i ariannu gan Gyngor Hindwiaid Cymru
Commissioned and funded by the Hindu Council of Wales
Peidiwch dringo
Do not climb
Heledd yr Helwraig
Heledd the Huntswoman
Mae ein helwraig ffyrnig yn cadw golwg dros y Deyrnas Ffantasi yn cadw’r gelyn i ffwrdd
Our fierce huntswoman keeps watch over Fantasy Kingdom keeping enemies at bay
Mae ei henw yn gysylltiedig â hanes Cymraeg canoloesol ac yn dod o’r gair Cymraeg ‘hela’ sy’n golygu ‘to hunt’ yn Saesneg
Her name has links to a medieval Welsh history and derives from the Welsh word “hela”, which means ‘to hunt’ in English
2 adeiladwyr [sic.]
2 builders
160 awr
160 hours
37,500 o friciau
37,500 bricks
Wedi eich ysbrydoli?
Feeling inspired?
Gadewch i’ch dychymyg rhedeg yn wyllt a byddwch i mewn a’r cyfle i ennill gwobrwyon o wagamama a Bill’s yn ein cystalaethau lliwio ac ysgrifennu
Let your imaginations run wild and be in with the chance of winning great prizes from wagamama and Bill’s in our colouring-in and short-story competitions
Ymwelwch â gwefan Mermaid Quay am fwy o wybodaeth
Visit the Mermaid Quay website for more information
Brilliance yr Ungorn
Brilliance the Unicorn
Yn ôl chwedl, yr ungorn yw’r cryfaf o’r holl anifeiliaid ac mae ein hungorn Brilliance yn anifail llawn hud a lledrith sydd a’i phŵer i gyd yn ei chorn
According to legend, the unicorn is the strongest of all animals and our unicorn Brilliance is a magical, mystical creature whose power resides in her horn
Dim cŵn heblaw cŵn cymorth
No dogs, except assistance dogs
Ar ôl cwymp a marwolaeth Llywelyn ap Gruffudd ym 1282, gorfododd Statud Rhuddlan gyfraith droseddol Lloegr dros y tiriogaethau gorchfygedig yng Nghymru, gan ddisodli holl gyfreithiau Hywel Dda ag eithrio mewn achosion sifil
After the defeat and death of Llywelyn ap Gruffudd in 1282, the Statute of Rhuddlan imposed English criminal law in the conquered territories of Wales, superseding the laws of Hywel Dda in all but civil actions
Drwy ganiatâd Llyfrgell Genedlaethol Cymru
By permission of the National Library of Wales
Y Beibl Cymraeg
The Welsh Bible
Cafodd y Beibl cyfan ei gyfieithu i’r Gymraeg am y tro cyntaf ym 1588 gan William Morgan
The whole Bible was translated into Welsh for the first time in 1588 by William Morgan
Fe’i defnyddiwyd i ddysgu cenedlaethau i ddarllen, gan ddiogelu dyfodol yr iaith
It was used to teach generations to read and helped secure the future of the Welsh language
Yn y 18fed a’r 19eg ganrif, roedd yn ganolog i ddatblygiad anghydffurfiaeth grefyddol ar draws Cymru a’r hunaniaeth Gymreig wleidyddol a ddaeth yn sgil y mudiad hwnnw
The Welsh Bible was also instrumental to the development of religious non-conformity in the 18th and 19th centuries and an evolving Welsh political identity
Roedd teuluoedd yng Nghymru’n berchen ar Feiblau fel hwn, a byddent yn eu trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth
Welsh families owned bibles such as this one and would have passed them down from generation to generation
Argraffwyd y Beibl hwn yn Wrecsam ym 1813
This Bible was printed in Wrexham in 1813
Mae’n gyfieithiad o’r testun Saesneg gwreiddiol gan John Humphreys
It is a Welsh translation of the original English text by John Humphreys
Eiddo Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Property of the National Assembly for Wales
Beibl William Morgan 1588
William Morgan Bible 1588
Cyflwynwyd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan Gynghrair Efengylaidd Cymru a Brecwast Gweddi Cenedlaethol Cymru ar ran yr holl enwadau Cristnogol a gynrychiolir yng Nghymru
Presented to the National Assembly for Wales by Evangelical Alliance Wales and the National Prayer Breakfast of Wales on behalf of all the Christian denominations represented in Wales
Yr Eglwys Apostolaidd, Cymru
Apostolic Church, Wales
Eglwys Arabaidd yng Nghymru
Arabic Church in Wales
Eglwysi’r Assemblies of God yng Nghymru
Assemblies of God Church, Wales
Cymdeithas o Eglwysi Efengylaidd yng Nghymru (AECW)
Associating Evangelical Churches of Wales (AECW)
Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr
Baptist Union of Great Britain
Undeb Bedyddwyr Cymru
Baptist Union of Wales
Yr Eglwys Gristnogol Tsieineaidd
Chinese Christian Church
Yr Eglwys yng Nghymru
The Church in Wales
Ffederasiwn yr Eglwysi Cynulleidfaol
Congregational Federation
Eglwysi Pentecostalaidd Elim
Elim Pentecostal Church
Cymdeithas o Eglwysi Efengylaidd Annibynnol (FIEC)
Fellowship of Independent Evangelical Churches (FIEC)
Y Gymdeithas Iraniaidd
Iranian Fellowship
Yr Eglwys Goreaidd
Korean Church
Cymdeithas y Cyfeillion yng Nghymru (Y Crynwyr)
Religious Society of Friends in Wales (Quakers)
Yr Eglwys Fethodistaidd
Methodist Church
Eglwysi Rhyngwladol “New Frontiers”, Cymru
New Frontiers International Church, Wales
Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Presbyterian Church of Wales
Yr Eglwys Gatholig Rufeinig
Roman Catholic Church
Byddin yr Iachawdwriaeth
Salvation Army
Eglwysi Adfentistiaid y Seithfed Dydd
Seventh Day Adventist Church
Undeb yr Annibynwyr Cymraeg
Union of Welsh Independents
Yr Eglwys Unedig Ddiwygiedig
United Reformed Church
Yr Eglwys Uniongred
Wales Orthodox Mission
Y Cynghrair Efengylaidd, Cymru
Evangelical Alliance[,] Wales
Rhybudd! Cwymp serth ochr draw i’r wal
Warning! Drop other side of wall
Beth ydi Bwyd Nid Bomiau?
What is Food Not Bombs?
Bwyd am ddim i bawb!
Free homemade food for all!
Mae Bwyd Nid Bomiau yn symudiad nid-am-elw chwyldroadol wedi eu greu allan o grwpiau awtonomaidd led led y byd sydd am daclo tlodi drwy fwyd fegan a gweithredu uniongyrchol di-drais
Food Not Bombs is a not-for-profit revolutionary movement made up of autonomous groups worldwide aimed at tackling poverty through vegan food and non-violent direct action
Ry ni yn darparu bwyd am ddim oherwydd ry ni wedi ein ymrwymo i’r dull di-drais ac am fwydo pawb yn ddiwahân
We provide free food because we are committed to non-violence and feeding everybody indiscriminately
Tra bod y llywodraeth yn gwario biliynau ar arfau di-angen a rhyfel anghyflawn mae llawer yn byw mewn tlodi
While the government spends billions on unjust wars and defence programs, many people live in poverty
Bwyd Nid Bombiau Caerdydd
Food Not Bombs Cardiff
Bob dydd Gwener
Every Friday
Pryd poeth!
Hot meals!
Dechrau am 12:30yh
Starts at 12:30pm
Cefn y Farchnad Ganolog
Behind Central Market
Sut allai helpu?
How can I help?
Fe elli di gyfrannu bwyd neu gyfrannu yn ariannol
You can donate food or money
Helpu gyda choginio
Help us cook
Helpu rhannu bwyd ar y stryd
Help us share food on the street
Dilynna ni ar Twitter: @FNBCardiff
Follow us on Twitter: @FNBCardiff
Cysylla a ni drwy e-bostio:
Contact us through e-mail:
Dylai bwyd fod yn hawl[,] nid yn fraint!
Because food is a right[,] not a privilege
Iau
Thu[rsday]
Gofalus! Gwaith yn digwydd
Caution! Work in progress
Cofiwch y bydd angen i chi ddod â’ch cerdyn adnabod myfyriwr i gael mynediad (neu i gael yn ôl) i mewn i’r llyfrgell ar ôl 5yh
Please remember that you will need your Student ID Card to gain (or regain) access to the Music Library after 5pm
Siarter y Myfyrwyr
Our Student Charter
Eich hawliau a’ch cyfrifoldebau
Your rights and responsibilities
Mae Siarter y Myfyrwyr yn amlinellu’r hyn y gall myfyrwyr ei ddisgwyl gan Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr, a’r rôl sydd gan fyfyrwyr o ran gwneud yn fawr o’u cyfnod gyda ni
Our Student Charter outlines what students can expect from Cardiff University and its Students’ Union and the role that students have in making the most of their time with us
Ein bwriad yw y bydd bywyd pob myfyriwr yma cystal ag y bo modd yn sgîl:
We commit to making the student experience the best it can be through:
Creu sefydliad dysgu cyffrous
Creating an inspiring learning environment
Gweithio ar y cyd
Working in partnership
Helpu ein myfyrwyr
Supporting our students
Hybu’r Gymraeg a diwylliant Cymru
Celebrating Welsh language and culture
Gwerthfawrogi cydraddoldeb, amrywioldeb a chynhwysiant
Valuing equality, diversity and inclusivity
Sylw ar gyflogadwyedd a dinasyddiaeth fyd-eang
Focusing on employability and global citizenship
Bod yn agored ac yn onest wrth gyfathrebu
Being open and honest in our communications
Chwiliwch am ‘Siarter y Myfyrwyr’ ar y fewnrwyd i gael rhagor o wybodaeth
Search ‘student charter’ on the intranet to find out more
Os bydd y peiriant yn torri, ffoniwch # neu # neu e-bostiwch #
In case of machine breakdown, please call # or # or email #
Byddwch yn barod i ddyfynnu:
Be ready to quote:
Enw a rhif y safle
Site name and number
Rhif y peiriant
Machine number
Manylion y toriad
Details of breakdown
Enw’r safle
Site name
Ni chaniateir bwyd na diod yn yr ystafell hon
No food or drink is allowed in this room
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Brecon Beacons National Park
Llenwi’r Bwlch
(Filling the Gap [a pun])
Just passing through
Mae pentref Bwlch yn eistedd yn y cyfrwy rhwng Mynydd Bychlyd a Chefn Moel
Bwlch, meaning a ‘mountain pass’ in Welsh, sits in the saddle between Buckland Hill and Cefn Moel
Bu pobl yn tramwyo’r ffordd yma ers miloedd o flynyddoedd
People have been passing this way for thousands of years
Codwyd carneddau ar ben y bryniau a’r maen hir yn y pentref gan ein cyndadau yn y cyfnod cynhanesyddol
Hilltop cairns and the standing stone in the village were put up by our prehistoric ancestors
Daeth y Rhufeiniaid i’r ardal hefyd, gan adeiladu heol i’w caer, Pen-y-gaer, filltir tua’r dwyrain
The Romans came this way too, building a road to their fort at Pen-y-gaer, a mile away to the east
Mae ffordd brysur yr A40 yn dilyn llwybr y ffordd Rufeinig yma a gwelir olion rhannau eraill ohoni ar hyd lonydd trwy ben arall y pentref a’r caeau gerllaw
The busy A40 actually follows the line of the Roman road here and other sections can be traced along lanes through the other side of the village and nearby fields
Mwynhaodd Bwlch gyfnod llewyrchus yn y 18fed ganrif a’r 19eg pan oedd ar y ffordd dyrpeg rhwng Llundain a Chaerfyrddin ac Abergwaun
Bwlch’s heyday came in the 18th and 19th centuries when it became part of the turnpike route from London to Carmarthen and Fishguard
Tolldy oedd y siop yn wreiddiol ac roedd tollbyrth ar y brif ffordd ac ar y ffordd i Lan-gors
The shop was originally a tollhouse and there were toll gates on the main road and the road to Llangors
Daeth y pentref yn arosfan poblogaidd i’r goetsh fawr newid ceffylau ac yn fan lle câi’r teithwyr blinedig dreulio’r noson
The village became a popular stopping point for stagecoaches to change horses and weary travellers to spend the night
Byddai llawer o bobl yn pasio trwy’r pentref, o fasnachwyr i Aelodau Seneddol, beirdd, arlunwyr ac awduron ac, ar un cyfnod, roedd naw o westai a thafarndai’n cynnig llety a mwy na hynny o dafarndai’n unig yn cynnig gwasanaeth i deithwyr
Many people passed this way, from tradesmen to MPs, poets, painters and writers and the village once boasted nine inns and many more alehouses to cater for the passing trade
Prosiect Cronfa Ffyrdd o Fyw Egnïol
An Active Lifestyles Fund Project
Allwedd
Key
Llwybr troed
Footpath
Llwybr Ceffylau (a hawliau tramwy eraill)
Bridleway (and other rights of way)
Ffordd-y-Bannau
Beacons Way
Tir Mynediad Agored
Open Access Land
Tafarn
Pub
Cilfan
Layby
1 Milltir
1 Mile
Mae’n werth aros i grwydro
Worth stopping to explore
Mae Bwlch ym mherfeddion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a cheir golygfeydd hardd i bob cyfeiriad
Bwlch sits in the heart of the Brecon Beacons National Park and is surrounded by fantastic scenery
Mae’n fan cychwyn ardderchog ar gyfer mynd am dro yn y mynyddoedd — dyma rai o’n hoff lwybrau ni
It is a great starting point for walks in the hills — here are some of our favourites
Mynydd Bychlyd
Buckland Hill
2½ milltir
2½ miles
Tua 1½ awr
About 1½ hours
Llwybr hawdd lle ceir golygfeydd ysblennydd o’r Mynyddoedd Duon ac i lawr dyffryn afon Wysg
An easy walk with superb views of the Black Mountains and down the Usk Valley
Dyffryn afon Wysg o Fynydd Bychlyd
The Usk Valley from Buckland Hill
Mae’n werth mynd am sgowt ar y bryn hir, cul hwn a’i fryngaer o’r Oes Haearn a ffug-dŵr rhamantus Paragon
This long, narrow hill with its Iron Age hillfort and mysterious Paragon Tower is well worth exploring
O ben yr allt, fe welwch Lyn Syfaddan ar y naill ochr a chopaon uchel y Bannau canol ar yr ochr arall
The view from the top includes Llangors Lake on one side and the high summits of the central Beacons on the other
Faint bynnag o amser sydd gennych!
As long as you want!
Ceir nifer o lwybrau braf ar hyd y meingefn sy’n rhedeg tua’r gogledd o’r pentref
The backbone of hills running north from the village offers lots of enjoyable routes
Cewch fynd am dro sydyn neu dreulio diwrnod cyfan yn crwydro
Anything from a quick 1 hour loop to a whole day expedition is possible
Mapiau
Maps
Mae mwy o lawer i’w weld ond cofiwch beidio â chrwydro’n ddiamcan
There is plenty more to explore, but make sure you stay on the right track
Gallwn ni argymell map Explorer yr Arolwg Ordnans OL13
We recommend Ordnance Survey Explorer Map OL13
Ildiwch
Give way
Perygl marwolaeth
Danger of death
Cadwch draw
Keep off
Arafwch nawr
Reduce speed now
Gyrrwch yn ofalus
Please drive carefully
Cyngor Sir Powys
Powys County Council
Goleuadau diffygiol?
Faulty lights?
Mae’r golau hwn wedi’i ddiffodd rhwng 00.30 a 05.30
This light is switched off between 00.30 and 05.30
Ffoniwch # gan nodi rhif y postyn
Please report post number to #
Asiantaeth Safonau Bwyd
Food Standards Agency
Gweithredir y cynllun hwn mewn partneriaeth â’ch awdurdod lleol
This scheme is operated in partnership with your local authority
Sgôr hylendid bwyd
Food hygiene rating
Da iawn
Very good
Croeso i […]
Welcome to […]
Yr Eglwys yng Nghymru
The Church in Wales
Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llangors
Llangors Church in Wales School
Croeso i Lyn Syfaddan a Chomin Llan-gors
Welcome to Llangorse Lake and Common
Llyn 700 metr
Lake 700 metres
Cefnogwyd gan […]
Supported by […]
Hwyl, mi welwn ni chi eto cyn bo hir
Goodbye, see you again soon
Aberhonddu
Brecon
Dyn Gwyrdd
Green Man
Ysgol
School
Cadwch Gymru’n daclus
Keep Wales tidy
Ewch â’ch sbwriel gyda chi
Please take your litter home
Dim parcio dros nos
No overnight parking
Y Fenni
Abergavenny
Blaenoriaeth dros gerbydau sy’n dod atoch
Priority over oncoming vehicles
Cymru
Wales
Hunan-ddarpar
Self-catering
Pibell nwy
Gas pipeline
Am ymholiadau cyffredin y pibell galw #
For general pipeline enquiries contact #
Ni chaniateir smygu na defnyddio e-sigaréts yng ngorsafoedd nac ar drenau
No smoking or vaping is allowed on stations or trains
Gadael
Departures
Maes Awyr Caerdydd
(Cardiff Airport)
CWL iawn
Super CWL
Ail-lenwi dŵr am ddim yma!
Free water refills here!