פתרון מבדק־בית 3

זהו דף מהאתר מילים דיגיטליות.
חזרה אל: קורס וולשית באוניברסיטה העברית.
תאריך פרסום: 12020-08-05 (HE)
עדכון אחרון: 12020-09-30
תצוגה: 
 • 🦉 💡
 • 📖 🎨

לפניכן/ם הצעה לפתרון של מבדק־הבית השלישי. במקומות מסויימים בחרתי להרחיב מעבר לנדרש כדי לתת רקע שמועיל להבנה. אם מצאת טעות או דבר־מה שאינו ברור, אשמח לדעת כדי לתקן; אמנם עברתי על התשובות, אבל errare humanum est.

1. גלוסות

 1. Ieithyddבלשן o’rמ־-def Swistirשווייץ oeddimpf.3sg Ferdinand de Saussurepn (26 Tachweddנובמבר 1857 – 22 Chwefrorפברואר 1913).
 2. Mae’nלהיות.prs.3sg-prep caelלקבל eiposs.3sg.m barchulen\לכבד felכ־ tadאבא ieithyddiaethבלשנות gyfoesבת־זמנ(נו).
 3. Roeddprt-להיות.impf.3sg eiposs.3sg.m syniadauרעיון.pl ynprep sailבסיס iל־ strwythuriaethסטרוקטורליזם, theoriתיאוריה arel ddaethlen\לבוא.pst.3sg ynprep ganologlen\מרכזי iל־ ieithyddiaethבלשנות yrdef 20g‏(ה)מאה_(ה)עשרים, acו־ arel oeddלהיות.impf.3sg ynprep ddylanwadollen\משפיע iawnintens mewnב־ meysyddתחום.pl eraillאחר.pl megisכמו anthropolegאנתרופולוגיה aו־ beirniadaethביקורת lenyddollen\ספרותי.
 4. Ganwydלהוולד.pst.imprs yngב־ Ngenefanas\pn aו־ roeddprt-להיות.impf.3sg ynprep ddarlithyddlen\מרצה ymב־ Mhrifysgolnas\אוניברסיטה Genefaז׳נבה, lleאיפה ש־ traddododdלהעביר.pst.3sg gyfreslen\סדרה oשל ddarlithoeddlen\הרצאה.pl ynprep amlinelluלשרטט eiposs.3sg.m syniadauרעיון.pl amאודות iaithשפה ynב־ ystodמהלך ydef blynyddoeddשנה.pl 1906 tanעד 1911.
 5. Cyhoeddwydלפרסם.pst.imprs ydef darlithoeddהרצאה.pl hyndem.prox.pl ganעל־ידי eiposs.3sg.m gyn-fyfyrwyrlen\לשעבר-len\תלמיד.pl ar ôlאחרֵי eiposs.3sg.m farwolaethlen\מוות felכ־ Cwrsקורס Ieithyddiaethבלשנות Gyffredinollen\כללי (Cours de linguistique générale), llyfrספר pwysicafחשוּב.sup ieithyddiaethבלשנות gyffredinollen\כללי hannerחצי cynta’rראשון-def 20g‏(ה)מאה_(ה)עשרים.
 6. Buלהיות.pst.3sg farwlen\למות ynב־ Vufflens-le-Châteaupn gerליד Morgespn.

2. תרגום

 1. פרדינן דה־סוסיר היה בלשן משווייץ (26 בנובמבר 1857 – 22 בפברואר 1913).
 2. הוא נחשב (מיל׳ „מכובד”) כאבי הבלשנות בת־ימינו.
 3. הרעיונות שלו היוו בסיס לסטרוקטורליזם, תיאוריה שנהייתה מרכזית לבלשנות המאה העשרים ושהייתה משפיעה מאוד בתחומים אחרים כגון אנתרופולוגיה וביקורת הספרות.
 4. נולד בז׳נבה והיה מרצה באוניברסיטת ז׳נבה, שם העביר סדרה של הרצאות, כשהוא משרטט את רעיונותיו על שפה (בהרצאות), במהלך השנים 1906 עד 1911.
 5. ההרצאות פורסמו על ידי תלמידיו לשעבר אחרי מותו כ„קורס בבלשנות כללית” (Cours de linguistique générale), הספר החשוב ביותר של הבלשנות הכללית של החצי הראשון של המאה העשרים.
 6. מת ב־Vufflens-le-Château, ליד מורז׳.

3. ניתוח

3.1. Ieithydd o’r Swistir oedd Ferdinand de Saussure

3.1.0.1. מעמד הצירוף כלפי חוץ

משפט פותח בערך אנציקלופדי. למשפטים פותחים יש מאפיינים לשוניים מיוחדים בטקסטמות שונות. נשים לב לכך שבערך אנציקלופדי המשפט הראשון לא מניח התחלה מאפס: השם של הערך מופיע לפניו, זמין מבחינה טקסטואלית, ואפשר להתייחס אליו כאל תימה (זה בדיוק מה שקורה כאן).

3.1.0.2. מבנה הצירוף כלפי פנים

משפט שמני דלוקוטיבי בעל תימה שמנית. במשבצת התימה Fedinand de Saussure, שם פרטי שכבר נזכר בשם של הערך; במשבצת הרימה Ieithydd o’r Swistir „בלשן משווייץ”, צירוף שמני לא מיודע.

מבחינה פנימית Ieithydd o’r Swistir בנוי כך:

3.2. theori a ddaeth yn ganolog i ieithyddiaeth yr 20g

3.2.0.3. מעמד הצירוף כלפי חוץ

צירוף שמני המופיע כתמורה (אפוזיציה) ל־strwythuriaethסטרוקטורליזםהשם העברי לפי האקדמיה הוא תּוֹרַת הַמִּבְנִיּוּת. אני לא נתקלתי בשימוש בשם הזה, אם כי „בלשנות סטרוקטורלית” נקראת באופן רגיל גם „בלשנות מבנית”.”. התמורה ממשיכה עד סוף המשפט, אבל הקטע המסומן לניתוח לא כולל את הסיפא.

3.2.0.4. מבנה הצירוף כלפי פנים

הגרעין של הצירוף הוא theori „תיאוריה, תורה”, והרחבתו פסוקית הזיקה (פסוקית רלטיווית) שנפתחת ב־a „ש־”. סמן הזיקה הזה משמש כאשר היחס התחבירי בין הזוקק ותפקידו בפסוקית הוא של נושא (כמו במקרה דנן) או מושא, והוא גורר ריכוך מלא ביסוד שאחריו (כאן: ddaeth „בא”). ננתח את הפסוקית:

3.3. roedd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Genefa

3.3.0.5. מעמד הצירוף כלפי חוץ

משפט עם רימה אדוורביאלית, שמאוחה אל משפט קצר קודם, Ganwyd yng Ngenefa „נולד בז׳נבה”. לאחר הקטע המסומן בקו הטקסט ממשיך ומרחיב על אוניברסיטת ז׳נבה („שם הוא העביר סדרה של הרצאות וגו׳”).

3.3.0.6. מבנה הצירוף כלפי פנים

התימה היא גוף שלישי יחיד, שמגולמת בנטייה של oedd, והרימה היא yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Genefa.

לפני oedd (impf.3sg של bod) מופיעה המילית yr בצורה קצרה שנצמדת אורתוגרפית ל־oedd: ביחד roedd. תפקידה של המילית הזאת טעון תיאור, אבל תכונה ברורה שלה היא שהיא משמשת רק בחיוב ולא בשאלות.

הרימה בנויה מהגרעין yn (שמסמן את קבוצת ההתחלפות האדוורביאלית של כל הצירוף yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Genefa) והרחבה שלו, ddarlithydd ym Mhrifysgol Genefa. ה־yn הזה יכול להצטרף אל שמות תואר ושמות עצם, וגורר ריכוך חלקי ברכיב הראשון במשלים (במקרה דנן, ddarlithydd).

darlithydd „מרצה” בנוי באופן דומה ל־ieithydd שראינו קודם.

ym היא הצורה של מילת־היחס הלוקטיבית yn „ב־” לפני עיצורים דו־שפתיים. mhrifysgol היא הצורה של prifysgol „אוניברסיטה” עם מוטציה אפית, שנגררת על ידי מילת־היחס yn. הקשר בין prifysgol ו־Genefa הוא של סמיכות (בדומה ל„אוניברסיטת ז׳נבה” בעברית).

3.4. yn amlinellu ei syniadau

3.4.0.7. מעמד הצירוף כלפי חוץ

קונוורב עם מושא. משמש באופן לוואי (אדיונקטיבי) שמאפיין את traddododd „העביר (סדרה של הרצאות)”. בפרפרזה: „איך הוא העביר אותן? —תוך שהוא משרטט את רעיונותיו על שפה”.

3.4.0.8. מבנה הצירוף כלפי פנים

קונוורבים בוולשית בנויים בבסיסם ממילת יחס בתור גרעין (אצלנו yn) ואינפיניטיב בתור הרחבה (אצלנו amlinellu). המושא של הקונוורב מסומן במבנה שייכות של סמיכות: amlinellu | ei syniadau. כזכור, bod מיוחד בכך שבו שיוך מסמן נושא ולא מושא.

amlinellu בנוי מהתחילית am- „סביב”, llinell „קו” וסיומת האינפיניטיב -u: „לצייר קו סביב”.

ei syniadau בנוי מכינוי שייכות ושם עצם ברבים: „הרעיונות שלו”.

3.5. llyfr pwysicaf ieithyddiaeth gyffredinol

3.5.0.9. מעמד הצירוף כלפי חוץ

גם כאן, בדומה ל־theori a ddaeth yn ganolog וגו׳, מדובר בתמורה, הפעם לספר „קורס בבלשנות כללית”. המסומן בקו מהווה חלק מהקטע הרחב יותר llyfr pwysicaf ieithyddiaeth gyffredinol hanner cynta’r 20g, שמהווה שרשרת ארוכה של סמיכות עם רכיב אחרון מיודע, כך שכל הצירוף מיודע: llyfr pwysicaf {ieithyddiaeth gyffredinol {hanner cynta {’r 20g}}} „הספר החשוב ביותר של בלשנות כללית של החצי הראשון של המאה העשרים”.

3.5.0.10. מבנה הצירוף כלפי פנים

כאמור, מדובר כאן בשרשרת של סמיכות, וכיוון שהרכיב האחרון בה (’r 20g) מיודע, מעמד כולה מיודע.

נחלק לחלקים:

4. בונוס

4.1. דלוקוטיבי עם תימה כינויית

Iesuinterj, canwrsזַמָּר.pl daטוב ydyn nhw3.pl, meddavd Huwpn.

„אלוהים אדירים (במקור: „ישו”)! הם זמרים טובים,” אמר היוו.(Caradog Prichard, Un Nos Ola Leuad, pennod 11)

המשפט השמני הוא החלק canwrs da ydyn nhw „הם זמריםבדוגמה זו ניתן לראות צורת ריבוי לא סטנדרטית של canwr „זמר”: לא canwyr אלא הצורה הכמו־אנגלית canwrs. טובים”: canwrs da הרימה (הפרדיקט: החלק המחדש, שאותו מחילים על התימה) והגוף השלישי התימה (בסיפור בני־השיח מקשיבים לשרים, כך שהם נתונים בסיטואציה הפרגמטית).

4.2. דלוקוטיבי עם תימה שמנית

Pentrefכְּפָר rhywאיזה ddwylen\שני filltirlen\מייל oמ־ Gaernarfonlen\pn yw Caeathropn, […]

קיית׳רו הוא כפר ששוכן כשני מייל מקיירנרבון, […](KR, Y Lôn Wen, Perthnasau Eraill (pennod 10))

המחברת הזכירה את שם היישוב Caeathro במשפט שלפני כן, והוא מהווה את התימה במשפט שנותן מידע עליו וממקם אותו ביחס לעיר הגדולה יותר Caernarfon.

4.3. קופולרי

Ydef werslen\שיעור nesafהבא yw gwnïoתפירה […]

השיעור הבא הוא (שיעור) תפירה, […](KR, Y Lôn Wen, Darluniau (pennod 1))

בנרטיב זמן הווה, אחרי שהמחברת מספרת שיעור גיאוגרפיה ומה שהתרחש בו, היא עוברת לספר על מה שקרה בשיעור שלאחריו, תפירה. y wers nesaf „השיעור הבא„ תימה, ו־gwnïo „תפירה” רימה.

4.4. אינטרלוקוטיבי

Dynאיש diarthזָר ydych chi2pl?

אתה זָר?(Dafydd Parri, Bwrw Hiraeth, Y Ci Coch (pennod 7))

הדובר פוגש באדם ומדבר איתו. הנמען תימטי, ו־dyn diarth „איש זר” רימטי.

4.5. דו־איברי א׳ (דומה לחג״ם העברי)

Gwirאמת nadnmlz.neg oeddלהיות.impf.3sg eiposs.3sg.m famlen\אמא allanחוץ oמ־ berygllen\סכנה etoעדיין, […]

נכון שאמא שלו לא היתה עדיין מחוץ לכלל סכנה, […](Islwyn Ffowc Elis, Cysgod y Cryman, pennod 21)

לדגם שני חלקים: את הראשון, הרימטי, ממלא gwir „אמת”; את השני, התימטי, ממלאת הפסוקית שנפתחת ב־nad „שלא” (רכיב שכולל גם את הנומינליזציה וגם את השלילה ביחד). לפי שישה הלוי, את המשבצת התמטית בדגם הדו־איברי הזה כאשר gwir במשבצת הרימטית יכולות למלא פסוקיות שמתחילות ב־mai (בחיוב) וב־nad (בשלילה), ולא מתועדים אינפיניטיבים.

4.6. דו־איברי ב׳ (קווליפיקציה)

Gwellטוב.comp hwyrמאוחר naמאשר hwyrachמאוחר.comp.

מוטב מאוחר מאשר מאוחר יותר.(Fflur Dafydd, Y Llyfrgell, pennod 18)

ביטוי גנומי. נשים לב ש־gwell יכול להופיע גם בדגם הראשון (עם אינפיניטיב או hynny במשבצת השניה, לפי שישה הלוי). קבוצת ההתחלפות שלו וההצטרפות שלו שם שונה, ולכן ערכו המבני שונה.

4.7. דו־איברי ג׳ (דומה ל־naʿt sababī הערבי)

Cwtaקָצָר iawnintens eiposs.3sg.m eiriaulen\מילה.pl ydi Edward Jonespn.

אדוורד ג׳ונס הוא קצר־מילים.(John Griffith Williams, Pigau’r Sêr, Yr Eira (pennod 1))

הסבר שמופיע מיד לאחר תשובה קצרה, חד־הברתית („Do.”) מצד אדוורד ג׳ונס. החלק cwta iawn ei eiriau „מקצר מאוד במילים, קצר־מילים מאוד” הוא דוגמה למבנה הנדון, שבנוי מתואר, כינוי שייכות ושם עצם בלתי־נתיק: „מי שה־N שלה/ו הוא adj”. המבנה דומה בצורתו ותפקידו ל„קשה־עורף” העברי, ובמידה רבה יותר ל־naʿt sababī הערבי, שכולל גם כינוי שייכות בדומה למבנה הוולשי.

4.8. דו־איברי ד׳ (משפט מבוקע ומבנים קרובים)

Iל־ mi1sg yrel rhoddwydלתת.pst.imprs ydef gorchwylעבודה oשל ddweydlen\לומר ydef newyddחדשה ynב־ Llain Wenpn.

זה לי שניתנה המלאכה לומר את הבשורה בל׳יין וון.(Kate Roberts, O Gors y Bryniau, Henaint (pennod 9))

המבנה כאן הוא של פוקוס על ביטוי אדוורביאלי, i mi „לי” (ולא לאדם אחר), כשהחלק התימטי הוא הפסוקית שמסומנת ב־y „ש־”.

4.9. דו־איברי ה׳ (דגם של רגש (אַפקטיבי) וקריאה)

Iainterj, yrdef hen drychfillen\חרק iddoל־.3sg.m fo3sg.m.

אה! הכלומניק הזה!(Caradog Prichard, Un Nos Ola Leuad, pennod 2)

בהעדר מקבילה עברית ישירה, לקחתי חירות תרגומית בתרגום למעלה; מילולית זה „החרק הזקן לו”, צירוף בלתי אידיומטי בעברית. הגוף השלישי הוא התימה, ומחדשים עליו באופן אַפקטיבי שהוא „חרק זקן”. תווית היידוע היא חלק מהמבנה עם כינויי גנאי כאלה.

4.10. דו־איבריים ו׳ (שונות)

Rhyfeddמוזר iawnintens.

מוזר מאוד.(Dafydd Parri, Bwrw Hiraeth, Yr Ymwelydd (pennod 3))

יש כמה דגמים שמאוגדים תחת הסעיף הזה אצל שישה הלוי. בחרתי כאן בדוגמה למבנה עם רימה בלבד, ותימה אנפורית מאופסת. בטקסט האמירה הזאת מתייחסת לאמירה הקודמת של בן־השיח בדיאלוג.